Program Wychowawczo - Profilaktyczny SP 8

Program

 Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej Nr 8

 

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA - § 15 ust. 5 pkt 1 statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 

II. MISJA SZKOŁY  W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I RPOFILAKTYCZNYCH

 

 W oparciu o wytyczne wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz  diagnozę potrzeb i  obszarów problemowych w szkole  opracowano następujące cele  działań:

 

a. Treści i działania  wychowawcze szkoły:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka   poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki

-  wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności , altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji

-  wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia

- jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania  w społeczeństwie

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa , tolerancji i  przyjaznej atmosfery w szkole

- budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców.

 

b. treści i działania  profilaktyczne szkoły:

- tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej

- promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się

- profilaktyka uzależnień - pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy

- poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia

- zwiększenie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej

- przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

- opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u  których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji

 

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest, aby każdy uczeń kończąc kolejny etap edukacyjny, reprezentował pewne wartości, osiągał wiedzę i umiejętności w określonym zakresie.

1. Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny- naukę w klasie trzeciej.

Absolwent klasy trzeciej powinien :

- dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,

- poprawnie komunikować się w języku polskim ; znać podstawowe zwroty języka obcego

- sprawnie wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym

- sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,

-w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania i kultury osobistej,

- szanować i akceptować  odmienność   innych ludzi,

- wykazywać się tolerancja i wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych,

- korzystać z nowych źródeł wiedzy i umieć zastosować ją w praktyce,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa , higieny i  zdrowego odżywiania

- rozróżniać zachowania  złe od  dobrych; rozumieć konieczność postępowania zgodnie z przyjętymi normami dobrego zachowania

-  zgodnie i z zaangażowaniem  pracować w zespole, stosować techniki mediacyjne

-  wykazywać się aktywnością społeczną

 

 

2. Sylwetka ucznia kończącego II etap edukacyjny – naukę w szkole podstawowej

Absolwent klasy ósmej powinien :

- samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje; podejmować aktywność społeczną, 

- sprawnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym, także przed publicznością,

- sprawnie wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym,

- traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,

-umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  podglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,

- korzystać z nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,

-umieć funkcjonować  w  zespole  zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej; stosować techniki mediacyjne 

- przewidywać skutki swoich działań i  ponosić konsekwencje swoich czynów,

 - selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodności i przydatność,

- szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,

- znać (i w miarę możliwości) stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,

- szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój, zwłaszcza podczas uroczystości szkolnych.

 

 IV . EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Program wychowawczo –profilaktyczny  poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji  w zależności od zaistniałych potrzeb poprzez:

  1. Ankiety, wywiady, analizę dokumentacji pracy pielęgniarki i pedagoga
  2. Wyniki klasyfikacji i frekwencji  uczniów w poszczególnych klasach.
  3. Wyniki osiągnięć uczniów w konkursach i imprezach.
  4. Zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

V. CELE I OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

1.      Rozwój intelektualny ucznia

      2.  Rozwój społeczny ucznia

      3. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

      4. Życie w rodzinie

      5. Rozwój zdrowotny ucznia

      6. Współpraca z rodzicami

Obszar

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne i wspomagające

ROZWÓJ INTELEKTU

1.Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, w tym ucznia z niepełnosprawnością :

 

·    Praca z uczniem zdolnym

·    Rozwijanie zdolności i zainteresowań

·    Praca z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem z niepełnosprawnością

 

 

 

 

 

 

2.       Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka   poprzez:

·   Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki

·  Wyposażanie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności, pozwalający w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat

·  Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania

·  Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji

·  Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy

 

Ad.1

- Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania

- Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne ( Kuratorium Oświaty)

-  Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć rozwijających

- Różnicowanie zadań na lekcji , indywidualizowanie tempa pracy oraz form sprawdzania dla uczniów posiadających opinie PPP

- Tworzenie programów pomocy dla uczniów w oparciu orzeczenia PPP w Goleniowie

- Konsultacje przedmiotowe w terminach ustalonych przez nauczyciela,

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych

- Prowadzenie zajęć „Akademii umysłu”

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej

- Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej

-  Organizowanie wsparcia dla uczniów drugorocznych  i promowanych warunkowo;

- Organizowanie wsparcia dla  uczniów uczących się wcześniej za granicą, którzy uczęszczają   do naszej szkoły

- Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

Ad.2

- Organizacja konkursów szkolnych, np. „Mam talent”, Najlepszy Historyk, Mały i Duży Omnibus.

- Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających w ramach lekcji: szachy, zabawy matematyką( klasy1-3),

 

 

- Dzień Wyróżnień,

- Dzień Eksperymentów/Dzień Chemii.

- English Day

 

- Realizacja projektów edukacyjnych w ramach przedmiotów lekcyjnych oraz kółek zainteresowań

- Prezentacja efektów pracy nad projektami edukacyjnymi

- Prowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej

 

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

- Wizyta w Urzędzie Pracy

 

 

-Wyjazdy do teatru, kina, ośrodków edukacyjnych, muzeów

-Rozwijanie wiedzy o życiu i kulturze (wycieczki do biblioteki, spotkania z ludźmi kultury)

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice

 

Uprawnieni nauczyciele i pracownicy szkoły,

samorząd uczniowski

 

Wychowawcy, pedagog,

Pracownicy OPS, PCPR

 

Zespoły przedmiotowe /wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNA

1.Wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi w zakresie: 

·  Radzenie sobie w różnych sytuacjach stresowych, problemowych , nowych, itp.

·  Tworzenie pozytywnych relacji, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

·  Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych,

·  Formowanie umiejętności budowania godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób

·  Kształtowanie  postaw  kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

·         Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz  przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej;

·         Budowanie więzi między uczniami.

· Kształcenie postawy tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo i  etnicznie

2. Budowanie wrażliwości społecznej  i tolerancji wobec osób  potrzebujących, niepełnosprawnych  itp.

Ad.1

- Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

- Pogadanki i tematyka na lekcjach wychowawczych

-Ćwiczenia relaksacyjne, zapoznanie ze sposobami koncentracji uwagi

- Lekcje  i spotkania  integracyjne

- Pedagogizacja rodziców

- Rozwijanie postaw asertywnych (zabawy integracyjne, scenki /drama, dyskusje, filmy edukacyjne)

- Tematyczne ( grupowe) i indywidualne spotkania z pedagogiem

- Warsztaty i zajęcia na temat asertywności i negocjacji jako nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

- Spotkania z pedagogiem, policjantem,

- Wyjścia do kina, teatru, na koncerty

 

- Na lekcjach wychowawczych wskazywanie takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, zdolność empatii, wyrażanie uczuć, udzielanie pomocy w nauce i trudnych sytuacjach życiowych.

 - Wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminu szkoły, zasad zachowania na lekcji i w czasie przerw oraz konsekwencje ich  nieprzestrzegania,

- Lekcje savoir –vivre

 

- Organizacja imprez klasowych i szkolnych jak: wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki klasowe, rozgrywki sportowe, wigilie klasowe, Mikołajki i inne,

 - Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji klasowych i szkolnych.

- organizowanie lekcji oraz imprez okolicznościowych rozwijających wiedzę  świecie i różnej kulturze 

( Bal Narodów, Dzień Tapas, English Day)

-Szkolne  obchody Dnia Praw Człowieka

 

-  Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np.  zbiórki charytatywne (nakrętki), aukcje świąteczne , zbiórka żywności („ paczka dla zwierzaczka”)

- Wspieranie działalności  uczniów ramach  wolontariatu

- Tworzenie zajęć i  kółek wsparcia dla uczniów wymagających pomocy ( np. uczniowie z zagranicy)

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Zaproszone osoby ( np. lekarze specjaliści, policjanci)

Psycholog, pedagog, wychowawcy, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i wychowawcy zgodnie z harmonogramem imprez

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, samorząd uczniowski, pedagog

 

 

 

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

 

1.Wprowadzenie uczniów w świat , w tym ofiarności, współpracy, patriotyzmu , szacunku dla tradycji:

·                Kształcenie postaw szacunku i miłości do ojczyzny oraz poczucia wspólnoty narodowej.

·                Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

·                Ukierunkowanie ku wartościom

 

 

 

2.Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

 

 

 

3.Znajomość życia i czynów patrona szkoły Kardynała Augusta Hlonda

 

4.Kształtowanie postaw samorządności i demokracji

 

 

 

Ad. 1

-Przygotowywanie i udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych (uroczystości szkolne i środowiskowe)

-Udział w uroczystościach organizowanych na terenie gminy( np. uroczyste składanie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości)          

 - Wpajanie uczniom znajomości symboli narodowych   i szacunku dla nich

 - Znajomość najważniejszych świąt państwowych obchodzonych uroczyście w szkole,                                                    - Udział w konkursach tematycznych i zawodach związanych z obchodami świąt państwowych i uroczystości związanych z historią regionu

- Szerzenie wiedzy o historii regionu  w ramach obchodów „Dnia Goleniowa”

Ad. 2

- Udział i współtworzenie imprez szkolnych takich jak: pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Rodziny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, jasełka, wigilie klasowe, Dzień Matki, pożegnanie absolwentów, Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, Dzień Języka Ojczystego, dni adaptacyjne dla klas 0-I

- Dzień Wyróżnień

 

-Przygotowanie uroczystości Dnia Patrona,

-Zaznajomienie uczniów życiem i twórczością  patrona szkoły

 

-Organizowanie wyborów do Samorządu Klasowego, Samorządu Uczniowskiego

- Zachęcanie uczniów do podejmowania własnych aktywności społecznych

-Nagroda i tytuł „Społecznika” dla aktywnych uczniów

 

 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Dyrekcja

 

Nauczyciele religii oraz wyznaczone osoby

Wychowawcy

opiekun SU, samorząd uczniowski, wolontariat

ZYCIE W RODZINIE

1.Ukazywanie wartości rodzinnych, zadań rodzicielskich oraz kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich.

 

- Pogadanki na lekcjach wychowawczych,

-Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny

- Zachęcanie dzieci i rodziców do podejmowania wspólnych działań i dzielenia się obowiązkami domowymi

-Wdrożenie programu „Wychowanie do życia w rodzinie” od klasy IV

-Pedagogizacja rodziców

-Współpraca z rodzicami                      

 - Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS-em, PCPR, sądem rodzinnym,                                    

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

ROZWÓJ ZDROWOTNY UCZNIA

1.Promowanie zdrowego stylu życia

  • Propagowanie zdrowego odżywiania się.

 

 

 

 

 

 

 

  • Uświadamianie uczniom konieczności dbania o:

-higienę osobistą

-higienę pracy umysłowej

-aktywny wypoczynek

-higienę w okresie dojrzewania

 

 

 

 

 

 

  • Profilaktyka uzależnień. Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Zapobieganie agresji, przemocy i  niebezpiecznym sytuacjom

 

 

 

 

·         Profilaktyka zapobiegania przedwczesnej inicjacji seksualnej i chorobom przenoszonym drogą płciową

 

 

2.Kształtowanie zachowań proekologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi

Ad. 1

- Lekcje wychowawcze n.t. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

- Ukazanie szkodliwości napojów energetycznych

-Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków w ramach zajęć:

-przygotowanie soków, kanapek, sałatek itp. w ramach lekcji ( zaj. edukacyjne,  lekcje wychowawcze oraz  techniki)

-udział w zajęciach kulinarnych prowadzonych przez specjalistę d.s żywienia

-  realizacja programu „Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu” dla klas I- III

- Zaproszenie na lekcję wychowawczą  osób związanych z żywieniem i leczeniem otyłości

- Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z nadmierną otyłością

 

- Pogadanki na lekcjach (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny)

- Lekcje dotyczące tzw. „chorób cywilizacyjnych” , wynikających z komputeryzacji i nowego stylu życia; np. alergie, skrzywienie kręgosłupa, cukrzyca,  problemy ze wzrokiem

- Udział w akcjach: „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”

- Fluoryzacja zębów

- Udział w imprezach sportowych

- Ukazanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców żywieniowych

- Spotkania z pielęgniarką (filmy , konkursy, kontrola czystości głowy za zgodą rodziców

-Lekcje na temat zagrożeń wynikających uzależnień,  

- Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (anonimowa ankieta).

- Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

Akcje na terenie szkoły:

-ulotki i plakatyna temat negatywnych skutków zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania dopalaczy

- kontrola toalet przez nauczycieli dyżurujących)

 

- Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring)

- Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie

-Ustalenie norm dotyczących zakazu spożywania alkoholu na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę

 

- Uczenie umiejętności radzenia z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy

 

- Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowania dzieci, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

 

- lekcje wychowawcze

- zajecie WDŻ

- wsparcie pielęgniarki szkolnej

 

 

 

Ad.2

-Eksponowanie treści ekologicznych na lekcjach i propagowanie ich przy pomocy plakatów, rysunków, okolicznościowych akcji robionych przez uczniów

- Organizacja i udział w  konkursach ekologicznych na szczeblu szkoły, gminy

- Obchody Dnia Ziemi (klasy I-III),

-Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

- Zbiórka baterii, zbiórka żywności dla zwierząt w schroniskach, itp.

-Ekspozycja gazetek, plakatów, wykonywanie ulotek na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej

-Wycieczki o charakterze ekologicznym

-Spotkanie z leśnikiem, weterynarzem

-Dbałość o tereny zielone wokół szkoły i w najbliższym środowisku

Ad.3

-Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu /smartfonu.

- Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu

-  Uświadamianie uczniom, że w Internecie znajdują się treści niesprawdzone, kłamliwe i szkodliwe

- Walka z plagiatem

- Zorganizowanie spotkań i szkoleń z zakresu ratownictwa i  pierwszej pomocy

- Zapoznanie z procedurami zachowani się w sytuacjach zagrożenia

- Znajomość sygnałów alarmowych

Wszyscy nauczyciele i wyznaczeni pracownicy szkoły.

Pedagog, pielęgniarka szkolna, rodzice, Sanepid.

 

P. Renata Jarmuł

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele

Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele,

 dyrekcja

pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów           (przyroda, biologia, geografia), wychowawcy, samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja , wychowawcy, nauczyciele, samorząd

 

Zaproszeni goście (policja, prawnicy)

WOPR

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1.      Budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

 

 

Ad. 1

 -Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły, Statutu Szkoły

-Znajomość przez uczniów i  rodziców Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego  Szkoły         

  -Praca własna na rzecz szkoły          

   -Sponsorowanie przez rodziców ( wpłaty na Radę Rodziców)         

   -Udział rodziców w organizowaniu imprez szkolnych, środowiskowych, w konkursach, podczas zielonych szkół i wycieczek szkolnych   

 - Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, festynów i balów szkolnych,                                                 -Prezentacja własnych pomysłów i zainteresowań,                                           -Zebrania rodziców z wychowawcami klas, dyrektorem, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy telefoniczne,                              -Spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotów  w czasie terminowych zebrań z rodzicami;   

 -Pedagogizacja rodziców,     

Ad.2

- Przeprowadzenie wywiadu na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów

-Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem. Wpływ nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach

-Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach

- Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów

 

Ad. 3

- Indywidualne rozmowy wychowawców z rodzicami i uczniami

- Pomoc materialna ( bezpłatne obiady, darmowe podręczniki i wyprawki szkolne,  wolontariat, współpraca z Fundacją na Rzecz Pomocy Dzieciom, współpraca z Radą Rodziców)

 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DZIAŁANIA  OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

1.       RADA PEDAGOGICZNA:

a.      NAUCZYCIELE:

- Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,

- Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,

- Współpracują z pedagogiem szkolnym i instytucjami takimi jak: Poradnia Pedagogiczno-

   Psychologiczna, OPS, PCPR, sąd rodzinny,

- Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w  oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

-  Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia  

   i szacunku dla każdego człowieka,

-  Reagują i zgłaszają do pedagoga  przejawy niedostosowania społecznego u dzieci,

-  Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania,

-  Realizują program wychowawczy i program profilaktyczny,

-  Doskonalą się zawodowo.

 

b.      WYCHOWAWCY

- Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,

- Wychowawcy prowadzą pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy,

- Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich   

  uczniów; kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i   

  poszanowaniu godności,

- Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla

   uczniów,

- Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki

  wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

- W miarę możliwości poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

- Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,

- Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,

- Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej

   terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,

- Wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

 

 

2.        PEDAGOG SZKOLNY:

-  Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły,

 -  Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno –

     wychowawczych,

-  Propaguje treści i programy profilaktyczne,

-  Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,

-  Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych,

-  Odpowiada za pedagogizację rodziców,

-  Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

- W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: Poradnia Pedagogiczno-

   Psychologiczna, OPS, Komenda Powiatowa Policji, PCPR, Sanepid, sąd rodzinny, itp.

 

3. DYREKCJA

-  Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

-  Współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

- Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

- Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach pedagogicznych.

 

4. RODZICE:

 

-  Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,

- Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie

   oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

- Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów

   przeciwdziałania im,

- Stanowią wzór osobowy dla dziecka,

- Dbają o dobry kontakt z dzieckiem,

- Ukierunkowują uczniów ku wartościom.

 

5. RADA RODZICÓW

- Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

- Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzeniu programu wychowawczego szkoły,

- Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

-  Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły .

 

6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

- Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

- Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

- Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

-Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy szkoły,                        

 - Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,                                               

 - Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej