Akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

 

      Na podstawie art. 88 ust. 1 w związku art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) stanowi się, co następuje:

 

§ 1.

1.     Zakłada się z dniem 1 września 2018 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

2.     Siedzibą szkoły jest budynek szkolny przy ul. Szkolnej 13 w Goleniowie.

 

§ 2.

1.     Szkoła kształci młodzież.

§ 3.

  1.  Organem prowadzącym dla szkoły jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13" w Goleniowie, Spółka z o.o., ul. Masztalarska 7a/7, 61-767 Poznań.

§ 4.

  1. Organizację i zasady funkcjonowania szkoły określa statut szkoły.

§ 5.

  1. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                Zarząd ZSP „Szkolna 13” w Goleniowie