Statut SP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

im. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

W GOLENIOWIE

 

ROZDZIAŁ I.POSTANOWIENIAOGÓLNE

 

§ 1

1.Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie zwana dalej Szkołą jest sześcioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

2. Kształcenie w szkole dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1)I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2)II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

3.Szkoła organizuje oddział przedszkolny, który umożliwia dzieciom odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z art. 14ust. 3 ustawy o systemie oświaty i realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwegodo spraw oświaty i wychowania.

4.Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

5.Siedziba szkoły: 72-100 Goleniów, ul. Szkolna 13.

§ 2

1.Organem prowadzącym szkołę jest Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" Sp. z o. o.z siedzibą w Goleniowie przy ul. Szkolnej 13, KRS: 0000307968, Regon: 811644652.

2.Organ prowadzący:

1)nadaje szkole pierwszy statut i zatwierdza jego zmiany;

2)podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;

3) na wniosek dyrektora szkoły decyduje o przyznaniu pracownikom nagród i kar porządkowych;

4) zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły;

5) akceptuje program rozwoju szkoły na dany rok szkolny.

3.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 3

1.Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych.

2.Nauka w szkole jest bezpłatna.

§ 4

1.Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.W przypadku braku możliwości organizacyjnych do przyjęcia wszystkich chętnych uczniów decyduje kolejność zapisu.

3.Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne.

ROZDZIAŁ II.CELEIZADANIASZKOŁY

§ 5

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,wydanychna jej podstawie aktów wykonawczych oraz własny program wychowawczy, program profilkatyki i program rozwoju szkoły.

2.Głównym celem szkoły jest stowrzenie optymalnych warunków wprowadzających uczniów w świat wiedzy; wdrażanie ich do samodzielności; przygotowanie do podejmowania decyzji, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałościo wzbogacanie słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

3.Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i społecznego w poszanowaniu godności, wolności światopoglądoweji wyznaniowej.

4.Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej.

5.W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe:

1)wspomagające realizację programów nauczania,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zaplanowane i organizowane przez dyrektora i nauczycieli szkoły każdego roku po wcześniejszym rozpoznaniu i analizie potrzeb w formie: imprez wewnątrzszkolnych, kół zainteresowań, konsultacji, wycieczekoraz uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i imprezach pozaszkolnych,

3) zajęcia sportowo-rekreacyjne;

4) zajęcia wyrównawcze.

§ 6

1.Podstawą działalności Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie są:

1)podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,

2)szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, i szkolny zestaw podręczników,

3)program wychowawczy, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym - uchwalone na trzyletni okres obowiązywania przez radę pedagogiczną w uzgodnieniu z radą rodziców i po uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego,

4)ramowy i szkolne plany nauczania,

5)obowiązujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i opracowanyna ich podstawie Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2.Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3.Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

§ 7

1.W zakresie kształcenia ogólnego szkoła zapewnia uczniom zgodnie z podstawą programową zdobycie:

1)umiejętności czytania – rozumianej jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, zapewniająca rozwój intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)umiejętności myślenia matematycznego – umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)umiejętności myślenia naukowego – umiejętności formuułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)umiejętności pracy zespołowej;

8)wiedzy o najbliższym miejscu zamieszkania i Regionie Zachodniopomorskim.

2.W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele szkoły zmierzają do tego, aby uczniowie:

1)znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)kształtowali w sobie postawy uczciwości, wiarygodności, wytrwałości, poczucie własnej wartości, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania innych kultur i tradycji;

4)byli samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebiei za innych;

5) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

6)przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborówi hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

7)kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

3.Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom potrzebującym wsparcia z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych w zakresie:

1)organizacji zajęć wyrównujących z przedmiotów obowiązkowych w formie konsultacji;

2)organizacji wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych;

3)współpracy z domem rodzinnym;

4)współpracy z psychologiem i lekarzem specjalistą;

5)działań opiekuńczych i profilaktycznych, odpowiednio do istniejących potrzeb;

6) zapewnienia w miarę możliwości finansowych placówki podręcznikóworaz występowania do ośrodka pomocy społecznej przyznanie obiadów bezpłatnych.

§ 8

1. Ważną rolę w realizacji zadań statutowych szkoły pełni współpraca z rodzicami, którzy mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznychw szkole i danym oddziale uczniowskim;

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i zewnętrznego zprawdzianu;

3)uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga i dyrektora szkoły;

4)uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5)wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły;

6)zapoznania się z kalendarzem stałych spotkań przedstawianym na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu każdego roku;

7) pisemnej informacji nt. braków programowych i przewidywanych dla ucznia klasyfikacyjnych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowaniana miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych, każdorazowo na swój wniosekdo pisemnego uzasadnienia oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej uzyskanej przez uczniaoraz bez wnioskowania do każdorazowego niezwłocznego otrzymywania poprawionychi ocenionych prac pisemnych ucznia do wglądu;

8) udziału w comiesięcznych zebraniach klasowych, imprezach organizowanychprzez szkołę, działaniach Rady Rodziców.

2.Rodzice mają obowiązek do:

1)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i warunkówdo przygotowania się do zajęć;

2)pisemnego usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka wynikającej z jego krótkiej niedyspozycji lub dłuższej choroby. W przypadku dłuższego zwolnienia (powyżej 5 dni) winni niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie lekarskie dyrektorowi szkoły;

3)stawienia się na każde wezwanie dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub nauczyciela przedmiotu, gdy dobro dziecka tego wymaga;

4)zapewnienia dziecku w miarę posiadanych środków podręczników, przyborów szkolnych, zmiennego obuwia w okresie zimowym, stroju galowego.

5)informowania wychowawcy, dyrektora szkoły o sprawach mogących mieć korzystnylub ujemny wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

§ 9

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacjamii stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez:

1)indywidualny stały kontakt dyrektora szkoły i pedagoga szkolnegoz przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji w zakresie profilaktyki i doradztwa zawodowegooraz doraźnie w sytuacjach kryzysowych;

2) wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla siedzibyo przebadanie uczniów pod kątem podejrzenia występowania deficytów rozwojowych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) oraz konieczności organizowania indywidualnego nauczania;

3)pisemne wnioskowanie o udzielenie uczniowi wsparcia materialnego.

 

ROZDZIAŁ III.ORGANYSZKOŁY

§ 10

Organami SZKOŁY są:

1)Dyrektor szkoły,

2)Rada Pedagogiczna,

3)Rada Rodziców,

4)Samorząd Uczniowski.

 

§ 11

1.Dyrektor kieruje szkołą w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w oparciu o statut szkoły.

2.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w szczególności:

1)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;

2)reprezentuje szkołę na zewnątrz;

3)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, jest przewodniczącym rady pedagogicznej i organizuje jej pracę;

4)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

5)wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;

6)realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

7)prowadzi politykę kadrową;

8)informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka,o przyjęciu ucznia do szkoły oraz o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego, w tymo spełnianiu obowiązku przez dziecko, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

9)wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie nauczycielom nagród, dodatków motywacyjnych oraz kar porządkowych;

10)każdego roku opracowuje i nadzoruje realizację programu rozwoju szkoły;

11)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wszystkimi organami szkoły oraz organem prowadzącym.

§ 12

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadaństatutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki (art. 40 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osobyzapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5.Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnychi pozalekcyjnych;

2)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

3)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.

8.Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołaniez funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczejw szkole.

9.W celu pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektor może tworzyć zespoły rady pedagogicznej - przedmiotowe i wychowawcze oraz doraźne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

10.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

11.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13.Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń.

14.Zebrania rady są protokołowane.

15.Rada pedagogiczna jest zobowiązana do cyklicznych szkoleń z zakresu BHP zgodniez obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16.Udział nauczycieli w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy.

§ 13

1.W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie jest sprzecznyze statutem Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

4.Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora szkołyz wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 14

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów.

4.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

5.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

6.Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak:

1)prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)prawa do organizacji życia szkoły, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniuz opiekunem samorządu i dyrektorem szkoły;

6)prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 15

1. Organy szkoły: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd uczniowski współpracują ze sobą na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz w celu tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa.

2.Współpraca polega na:

1)stałym, corocznym badaniu przez dyrektora klimatu szkoły poprzez ankiety, rozmowy, hospitowanie imprez wewnątrzszkolnych i spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego;

2)uczestnictwie dyrektora szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego w posiedzeniach Rady Rodziców celem udzielania informacji na temat wyników diagnoz wybranych obszarów pracy szkoły, przedstawiania osiągnięć, planów rozwoju szkoły i szukania sposobów rozwiązywania problemów;

3)uczestnictwie rodziców w życiu szkoły (imprezy, wycieczki, zebrania, planowanie działań na rzecz danego oddziału i ogółu), pomocy w rozwiązywaniu problemów i szukaniu sojuszników na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, informowaniu o dostrzeżonych uchybieniach w codziennej pracy szkoły;

4)uczestnictwie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego we fragmentach posiedzeń Rady Pedagogicznej celem przedstawienia swoich osiągnięć, zamierzeń, potrzebi problemów.

3. Przyjmuje się sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły:

1)Ewentualny spór między organami szkoły powinien być w pierwszej kolejności wyjaśniony między zainteresowanymi stronami. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać wewnątrz szkoły także przy pomocy innych organów wewnątrzszkolnych, stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

2)Spory i konflikty między uczniem/uczniami a nauczycielem, rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) a nauczycielem winny być w pierwszej kolejności wyjaśniane między zainteresowanymi stronami. W przypadku braku porozumienia stronom przysługuje prawo do wnioskowania o mediacje do organów szkoły.

3)W przypadku indywidualnego naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, nauczyciela lub pracownika obsługi szkoły uczniowi/rodzicowi(prawnemu opiekunowi)przysługuje odwołanie w pierwszej kolejności do wychowawcy, pedagoga, a w przypadkach drastycznych – bezpośrednio do dyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia/rozwiązania sprawy wewnątrz szkoły pokrzywdzonemu przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Praw Dziecka lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ IV.ORGANIZACJASZKOŁY

§ 16

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział uczniowski. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 24. W wyjątkowych sytuacjach rodzinnych dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwiekszeniu liczby uczniów w odddziale.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Lekcje rozdzielone są przerwami 10-minutowymi. Wyznaczona jest jedna półgodzinna przerwa na obiad.

4. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii wynikają z odrębnych przepisów o organizacji roku szkolnego.

§ 17

1.Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas zajęć języka obcego i informatyki (zajęć komputerowych) w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 18

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja każdego roku.

2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 19.

1.W szkole funkcjonuje Szkolne Centrum Informacji (wypożyczalnia i czytelnia), zwane dalej SCI, które pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.SCI jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz edukacji czytelniczeji medialnej.

3.Z SCI mogą codziennie korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, studenci na praktyce pedagogicznej, a po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, także inne osoby.

4.Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację określoną określoną w odrębnych przepisach, która jest kontrolowana przez dyrektora szkoły; planuje swoją pracę i dwukrotnie w ciągu roku podczas posiedzeń plenarnych zdaje sprawozdanie z podjętych działań Radzie Pedagogicznej, dba, by księgozbiór był każdego roku aktualizowany.

5.Nauczyciel bibliotekarz udostępnia książki i inne źródła informacji, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytaniai uczenia się poprzez wystawki nowo zakupionych książek, gazetki ścienne i konkursy czytelnicze, organizowanie aktywu bibliotecznego, wycieczki do wypożyczalni miejskich.

6.Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi biblitekami miejskimi, włączając do tego uczniów szczególnie zainteresowanych, tzw. „aktyw biblioteczny“.

7.Godziny otwarcia SCI każdego roku ustala dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 20

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców bądź nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu, w szkole działa światlica, organizowane są zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe, otwarte jest również SCI.

2.Świetlica funkcjonuje w godzinach 700 – 1700.

3.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

ROZDZIAŁ V.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 21

1.Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

3.Jeżeli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów to tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego kompetencje ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami i podaje do wiadomości pozostałym organom szkoły.

§ 22

1.Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Nauczyciele mają prawo do:

1) decydowania o wyborze programu nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, wyboru podręcznika, metod pracy na lekcjach spośród uznanych przez współczesną dydaktykę;

2) stałego rozwoju oraz wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

3) szacunku i poszanowania godności własnej przez innych pracowników szkoły, uczniówi ich rodziców (prawnych opiekunów);

4) oceny własnej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciele mają obowiązek:

1)dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza terenem szkoły oraz podczas przerw międzylekcyjnych;

2)stosować w pracy dydaktycznej wszytkie niezbędne i posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne i środki audiwizualne, a we wszystkich działaniach dydaktycznychi wychowawczych dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia;

3)przestrzegać wszystkich ustaleń Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie;

4)prowadzić dokumnetację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;

5)w realizacji planów pracy szkoły współpracować ze wszystkimi organami szkoły;

6)doskonalić własny warsztat pracy;

7)dbać o powierzone mienie szkolne, w tym o salę lekcyjną.

4.Praca nauczycieli jest hospitowana i oceniana – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23

1. W szkole pracuje pedagog – rzecznik ucznia, czuwający nad właściwym rozwojem uczniów, organizujący opiekę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną.Posiada zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły, zgodny z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

2. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozeznanych potrzeb;

3) organizowanie i porowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznejdla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów wychowawczego i profilkatycznego;

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym sięw trudnej sytuacji życiowej.

3. W swoich działaniach pedagog współpracuje ze wszystkimoi organami szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i organizacjami, których statutowym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom.

4. Pedagog prowadzi dokumnetację określoną w odrębnych przepisach.

§ 24

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemuz nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.Wychowawca oddziału jest zobowiązany do realizacji zadań statutowych szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, we współdziałaniu z organami szkołyi rodzicami (prawnymi opiekunami).

3.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się powierzonym oddziałem uczniowskim przez cały cykl kształcenia w szkole.

4.W uzasadnionych systuacjach rodzice i uczniowie mają możliwość wnioskowaniao zmianę wychowawcy.

5.Szczegółowe zadania wychowawcy określa dyrektor szkoły w odrębnym dokumencie: „Szczegółowe zadania nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, którym powierzono funkcję wychowawcy oddziału”, który jest zgodny ze statutem szkoły.

ROZDZIAŁ VI.UCZNIOWIESZKOŁY

§ 25

1. Uczeń SZKOŁY ma prawo do:

1)korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem;

3)ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronyi poszanowania jego godności; zachowania w tajemnicy powierzonych przez niego informacji;

4)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;

5)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6)swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób);

7)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

10)korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

11)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;

12)przestrzegania w stosunku do niego wszystkich uregulowań Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie;

13)reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów artystycznych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

14) zwolnienia z pytania go na lekcji w dniu, w którym wylosowano jego „szczęśliwy numerek”(dotyczy tylko odpowiedzi ustnych i kartkówek);

15) nieodpłatnego skorzystania w sytuacjach wyjątkowych z telefonu znajdującego sięw sekretariacie szkoły;

16) zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję). Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje na końcu dziennika lekcyjnego (kolorem czerwonym) w miejscu przeznaczonym na notatki;

17) za zgodą dyrektora szkoły i pod opieką nauczycieli do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych, prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

18) pełnego wypoczynku podczas ferii zimowych, przerw świątecznych - nie zadaje się wówczas pisemnych prac domowych. Z piątkowych zajęć lekcyjnych również nie zadaje się prac pisemnych na poniedziałek;

19) ubiegania się w przypadku szczególnych uzdolnień i zainteresowań o realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 26

1. Uczeń ma obowiązek:

1)dbać o honor i dobre imię szkoły;

2)dbać o własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły życie, zdrowie, higienęi bezpieczeństwo; dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole; uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, nie powinien przynosić przedmiotów wartościowych;

3)brać aktywny udział w lekcjach, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uczestniczyć we wszystkich lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie lekcji, punktualnie przybywać na zajęcia.

4)przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, traktować z szacunkiem wszytkich uczniów i pracowników szkoły, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

5)usprawiedliwiać w terminie tygodniowym wszystkie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

6)naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w okresie do dwóch tygodni. Przyznanie się do winy i naprawienie szkody w ustalonym terminie wstrzymuje stosowanie surowszych niż nagana kar statutowych;

7)w przypadku nieuczestniczenia w jedno- lub kilkudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych innego oddziału wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Opuszczenie tych zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8)wypełniać zarządzenia i zalecenia dyrektora szkoły, uchwały Rady Pedagogiczneji polecenia poszczególnych nauczycieli;

9) powiadomić o swym złym samopoczuciu nauczyciela prowadzącego zajęcia.o zwolnieniu ucznia do domu decyduje dyrektor szkoły po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami). Pod nieobecność dyrektora decyzję podejmuje wychowawca. W takim przypadku uczeń zawsze musi być odebrany ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inną pełnoletnią wskazaną przez nich osobę;

10) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem innym oraz nie wychodzić poza teren szkoły;

11)dbać o czystość i schludność stroju szkolnego, który powinien być stonowanyi estetyczny. Podczas uroczystości wynikających z planu pracy szkoły ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica. Dziewczęta nie stosują makijażu;

12) w okresie jesienno-zimowym pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni w wyznaczonym miejscu;

13)codziennie przed powrotem do domu sprawdzić wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli i przygotować się do lekcji wyznaczonych w zmienionym planie;

14)każdorazowo wyłączyć urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych

2. Uczniom nie wolno zapraszać do szkoły osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły oraz przebywać w pomieszczeniach szkoły (salach lekcyjnych) bez nadzoru nauczyciela.

§ 27

1.W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2.Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)ustna pochwała wychowawcy klasy;

2)ustna pochwała dyrektora szkoły;

3)list gratulacyjny wychowawcy do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

4)list gratulacyjny dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

5)dyplom pochwalny dla ucznia;

6)nagroda rzeczowa.

3.Wobec uczniów, nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1)ustne upomnienie wychowawcy klasy,

2)pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

3)ustne upomnienie dyrektora szkoły;

4)pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

5)wydany przez dyrektora zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

6)przeniesienie do równoległego oddziału na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

7)wniosek dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświatyo przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4.Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

5.Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

6.Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,do organu (osoby), który udzielił kary.

7.Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.

8.W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

§ 28

1.Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do ZachodniopomorskiegoKuratora Oświaty dyrektor szkoły po wyczerpaniu przewidzianych w § 27 ust. 3 pkt 1-6 kar.

2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkołymoże być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1)spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły orazna imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

2)posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych;

3)stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych uczniówlub pracowników szkoły;

4)wszczynanie bójek, kradzieże, notoryczne znęcanie się psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób;

5)poniżanie godności innych uczniów czy pracowników szkoły;

6)brak zmiany zachowania pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

ROZDZIAŁ VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1.Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem i napisem w otoku: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Goleniowie.

2.Szkoła używa stempla o treści:

Szkoła Podstawowa Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

72-100 Goleniów, ul. Szkolna 13

3.Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

4Na budynku szkoły umieszczona jest tablica z pełną nazwą szkoły.

§ 30

1.Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 31

1.Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły.

2.Wszelkie sprawy nie uregulowane w statucie szkoły rozstrzyga się na podstawiestosownych przepisów.

3. Zmiany i uzupełnienia do statutu szkoły mogą być dokonywane na wniosek jednego z organów szkoły.

4.Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

5Wprowadzone zmiany w statucie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

6.Po wprowadzeniu pięciu kolejnych zamian organ prowadzący ogłasza jednolity tekst statutu.

7.Statut obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.