Aneks nr 2 do Statutu

Aneks Nr 2

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

do Statutu

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I.                   Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego  zmiany:

 

1.      W § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Szkoła, w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu, zamieszkałych poza Gminą Goleniów, organizuje dowóz i opiekę podczas przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 4a”.

2.      W § 7 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „Szkoła organizuje dowóz   w przypadku uczęszczania do niej co najmniej 25 uczniów z gminy ościennej do Gminy Goleniów”.

3.      W § 7 dodaje się ust. 4b w brzmieniu: „Szkoła umożliwia dojazd tym uczniom z Gminy Goleniów, których miejsce zamieszkania znajduje się na trasie przejazdu pojazdu dowożącego uczniów spoza Gminy Goleniów”.

4.      W § 7 dodaje się ust. 4c w brzmieniu: „Koszty dowozu oraz zapewnienia opieki traktuje się jako wydatki bieżące szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty”.

5.      W § 7 dodaje się ust. 4d w brzmieniu: „Harmonogram dowozu każdego roku ustala i podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole dyrektor szkoły do dnia 25 sierpnia danego roku”.

II.                Zmiany w Statucie obowiązują od 1 września 2011 r.

 

                                                                                                       Podpisy Zarządu

 

Uzasadnienie:

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z delegacją Ustawy o systemie oświaty mają obowiązek bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły obwodowej oraz zapewnienie opieki, jeżeli odległość od domu do szkoły wynosi ponad 3-4 kilometry (art. 17 ust. 2, pkt 1 i 2 oraz ust. 3 UoSO). Ustawodawca nie przewidział, iż zgodnie z duchem czasu oraz polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie Rodzice mają prawo wyboru szkoły, którą nie musi być szkoła rejonowa, lecz ta, która zapewnia najwyższy standard kształcenia, wychowania i opieki. Dzieci dojeżdżające dotychczas do szkoły nieobwodowej były pozbawione opieki, korzystając ze środków transportu publicznego.

Przepisy powszechnie obowiązujące nie określają zamkniętego katalogu zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania czy opieki, określając jedynie podstawowe zadania, które szkoła musi zrealizować.

Nieobwodowa, publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie od dnia 1 września 2011 r. zapewnia bezpieczeństwo i opiekę uczniom nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem (wycieczek i innych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych), ale także podczas drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu dla uczniów  z gminy ościennej do Gminy Goleniów, z której uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie co najmniej 25 uczniów.

Codzienne dojazdy do SP 8 w Goleniowie kilkudziesięciorga dzieci spoza Gminy Goleniów pozbawionych opieki wymaga podjęcia natychmiastowych działań zwiększających bezpieczeństwo. Przenoszenie kosztów na Rodziców jest ukrytym obciążeniem, które nie koresponduje z prawem wyboru szkoły najlepszej dla dziecka.

    Koszty dowozu znajdą pokrycie w wydatkach bieżących szkoły. Dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na zapewnienie opieki dzieciom gromadnie przybywającym z gminy ościennej na zajęcia do publicznej, nieobwodowej, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie są wydatkowane zgodnie z delegacją ustawową – na zapewnienie realizacji statutowych zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.