Aneks nr 1 do WSO

Aneks Nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I. Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w  Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w brzmieniu:

1.      W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  albo „zwolniona”.”

2.      W § 15 zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 5 nowym: „Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym wyrazem „uczestniczył/a”. Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga sprzeciwu rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonego na piśmie”.

3.      W § 16 ust. 5 dodaje się zdanie pierwsze przed zdaniem dotychczasowym, w brzmieniu: „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

4.      W § 17 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń”.

5.      W § 18 ust. 1 uchyla się końcowy zapis „lub 1b”.

6.      W § 18 ust. 1a zastępuje się wyrazy „po raz drugi” wyrazami „co najmniej dwa razy”.

7.      Uchyla się zapis § 18 ust. 1b.

8.      W § 19 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym:

„1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć”.

9.      W § 19 dotychczasowy zapis ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich”.

10.  W § 20 ust. 1, pkt 1 uchyla się zapis w brzmieniu „lub 1b”.

 

 

Uzasadnienie: Uchwała Nr 9/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.