Aneks nr 4 do Statutu

Aneks Nr 4

z dnia 5 stycznia 2012 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 w związku z § 12 ust 7 Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego zmiany:

  1. W § 25 ust. 1, pkt 13 po średniku dodaje się zapis w brzmieniu: „udział ucznia w tych imprezach pod opieką nauczyciela nie skutkuje odnotowaniem nieobecności na zajęciach szkolnych pod warunkiem, że fakt ten jest zgłoszony dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Dotyczy to także imprez wewnątrzszkolnych”.
  2. W § 26 ust. 1, pkt 5 po wyrazach „zajęciach edukacyjnych” stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu: „przy czym usprawiedliwieniu podlegają następujące nieobecności:”.
  3. W § 26 ust. 1, pkt 5 dodaje się punkt 5a w brzmieniu: „Choroba ucznia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub zwolnieniem z zajęć szkolnych”.
  4. W § 26 ust. 1, pkt 5 dodaje się punkt 5b w brzmieniu: „Krótka niedyspozycja ucznia  powodująca nieobecność do trzech dni, usprawiedliwiana przez rodziców”.
  5. W § 26 ust. 1, pkt 5 dodaje się punkt 5c w brzmieniu: „Poważne przypadki losowe lub wyjazd na uroczystość rodzinną - potwierdzone przez rodziców”.
  6. W § 26 ust. 1, pkt 5 dodaje się punkt 5d w brzmieniu: „Udział ucznia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą po uzyskaniu przez wychowawcę pisemnego potwierdzenia”.
  7. W § 26 ust.1, pkt 5 dodaje się punkt 5e w brzmieniu: „Inne ważne powody uzasadnione wyłącznie przez dyrektora szkoły”.
  8. W § 26 ust. 1, zastępuje się brzmienie pkt 11 nowym: „Dbać o swój estetyczny wygląd i ubiór.

a) Podczas uroczystości szkolnych oraz w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły obowiązuje strój galowy (biała koszula, dziewczęta - spódnica czarna lub granatowa, chłopcy - spodnie czarne lub granatowe).

b) Szkolny strój powszedni powinien być czysty; obowiązuje zakaz noszenia bluzek odsłaniających plecy, ramiona, dekolt oraz brzuch, krótkich spódniczek mini, szortów, kolczyków (nie dotyczy uszu).

c) Uczniowie nie stosują makijażu, nie malują paznokci oraz  nie farbują włosów.

9.  W § 26 ust. 1, dotychczasowe brzmienie pkt 12 zastępuje się nowym: „Pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni oraz zmiany obuwia”.

10. W § 26 ust. 1, pkt 14 po wyrazie „lekcyjnych” stawia się średnik i dodaje zapis w brzmieniu: „podczas lekcji winny się one znajdować w plecaku”.

11.  W § 26 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Uczeń ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec szkoły w przypadku przerwania nauki oraz przed otrzymaniem świadectwa”.

12. W § 26 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia papierosów i spożywania środków psychoaktywnych”.

 

                                                                                                Podpisy Zarządu

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie:

 Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie z dnia 5 stycznia 2012 r.