Aneks nr 3 do Statutu

Aneks Nr 3

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I.                   Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego  zmiany:

 

1.      W § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Szkoła, w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu, zamieszkałych poza Gminą Goleniów, organizuje dowóz i opiekę podczas przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 5a”.

2.      W § 7 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „Szkoła umożliwia dojazd do szkoły i powrót do domu uczniom z gminy ościennej do Gminy Goleniów na tej samej trasie i tym samym środkiem transportu, który dowozi uczniów spoza Gminy Goleniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 im.  Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, funkcjonującej pod tym samym adresem, przy ul. Szkolnej 13”.

3.      W § 7 dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „Szkoła umożliwia dojazd tym uczniom z Gminy Goleniów, których miejsce zamieszkania znajduje się na trasie przejazdu pojazdu dowożącego uczniów spoza Gminy Goleniów”.

4.      W § 7 dodaje się ust. 5c w brzmieniu: „Koszty dowozu oraz zapewnienia opieki traktuje się jako wydatki bieżące szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty”.

5.      W § 7 dodaje się ust. 5d w brzmieniu: „Harmonogram dowozu każdego roku ustala i podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole dyrektor szkoły do dnia 25 sierpnia danego roku”.

 

II.                Zmiany w Statucie obowiązują od 1 września 2011 r.

 

                                                                                                       Podpisy Zarządu