Aneks nr 2 do Statutu

Aneks Nr 2

z dnia 25 listopada 2010 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 w związku z § 12 ust 7  Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego zmiany:

  1. W § 2 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym: „Organem prowadzącym gimnazjum jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Szkolnej 13, KRS:0000307968, Regon: 811644652”.
  2. W § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze – do 8 dni”.
  3. W § 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty”.  

 

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 9/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.