Aneks nr 1 do Statutu

Aneks Nr 1

z dnia 1 września 2010 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 w związku z § 12 ust 7Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego zmiany:

  1. W § 16 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Dopuszcza się organizację jednego dniaw tygodniu wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w sposób blokowy (kilkugodzinny) celem podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania”.
  2. W § 16 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Organizację zajęć blokowych określa zaopiniowany przez radę pedagogiczną dokument oraz szczegółowy plan bloku/ów opracowany przez nauczyciela, uwzględniający realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu”.
  3. W § 16 dodaje się ust. 2c w brzmieniu: „Czas trwania bloku tych samych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na maksimum 4,5 godziny zegarowej. Nie wlicza się do niego czasu poświeconego na przerwy rekreacyjne przewidziane w planie bloku oraz czasu przeznaczonego na dotarcie do miejsca realizacji tych zajęć organizowanych poza szkołą, np. do muzeum czy parku dendrologicznego”.
  4. W § 16 dodaje się ust. 2d w brzmieniu: „Zasady oceniania podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w sposób blokowy określa dokument„Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie”.
  5. W § 16 dodaje się ust. 2e w brzmieniu: „W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu realizacji zaplanowanego bloku dyrektor szkoły niezwłocznie wyznacza innego nauczyciela pozostającego do dyspozycji szkoły, który przeprowadza zajęcia z przedmiotu, którego jest realizatorem i który został włączony do nauczania blokowego w danym oddziale uczniowskim”.
  6. W § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły organizuje fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo do wyboru przez uczniów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości lokalowe i kadrowe szkoły”.
  7. W § 17 dodaje się po wprowadzonym ustępie 3 punkty 1-7 w brzmieniu:

1)Uczniowie wybierają w formie pisemnej na przygotowanych drukachdo 30 czerwca danego roku szkolnego na kolejny rok szkolny fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego spośród przedstawionych przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2010/2011 termin wyboru upływa 10 września 2010 r.

2)Nie organizuje się takiego rodzaju zajęć fakultatywnych, którego nie wybrało co najmniej 12 uczniów.

3)Udział ucznia w wybranych przez niego fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy oraz podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i przedmiotowym systemem oceniania.

4)W uzasadnionym przypadku (pisemny wniosek ucznia wraz z podpisem rodziców/ prawnego opiekuna) uznanym przez dyrektora szkoły uczeń może zmienić wybór fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego, nie później niż do 15 września.

5)Dopuszcza się łączenie zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie aktywnej turystyki (rajdy piesze, rowerowe, autokarowe) w bloki 8-godzinne w soboty.

6)Dopuszcza się zwolnienie ucznia z obowiązku udziału w fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia klubu sportowego, potwierdzającego udział w wyczynowych zajęciach sportowych w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo i osiąganie w nich sukcesów na szczeblu co najmniej powiatowym. Osiągnięcia sportowe mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu klasyfikacyjnej rocznej oceny z wychowania fizycznego.

7)Zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w fakultatywnych obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły na piśmie dołączając do niego zaświadczenie klubu sportowego i przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego oraz rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Zwolnienie z tych zajęć nie jest rozumiane jako zwolnienie, o którym mowa w przedmiotowym rozporządzeniu, skutkującym zapisem w dokumentacji przebiegu nauczania klauzulą „zwolniony”.

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.