Aneks nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej

 

 

Uchwała nr  8/2015

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w statucie szkoły -

Aneks Nr 3

      Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(j. t. Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§1

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

  1. W § 2 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2, pkt 4 nowym: „zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, finansową i organizacyjną szkoły”.
  2. W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „zapewnienia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”.
  3. W § 2 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym”.
  4. W § 5 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „Głównym celem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków wprowadzających uczniów w świat wiedzy; wdrażanie ich do samodzielności; przygotowanie do podejmowania decyzji, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie słownictwa uczniów; umożliwianie pobierania nauki przez dzieci  niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”.
  5. W § 11 ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia”.
  6. W § 12 ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły”.
  7. W § 16 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Lekcje rozdzielone są przerwami 5 i 10 minutowymi. Wyznaczona jest jedna 15 minutowa przerwa na obiad”.
  8. W § 16 dodaje się ust 5 w brzmieniu: „Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji”.
  9. W § 17 dodaje się ust 3 w brzmieniu: „Zajęcia edukacyjne w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 8 w Goleniowie są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Jeżeli w trakcie roku szkolnego liczba uczniów w danym oddziale I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziele”.
  10. W § 25 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1, pkt 16 nowym: „zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję). Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym w miejscu „Lista zadań” dodając nowe zadanie, podając datę realizacji oraz zaznaczenie opcji pokaż w kalendarzu”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

                       Remigiusz Podstawczuk

 

             Przewodniczący Rady Pedagogicznej