Aneks nr 3 do WSO Gimnazjum

 

 

Uchwała nr 9/2015

 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Aneks Nr 3

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 4 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom”.
 2. W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom”.
 3. W § 6 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 4. W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 5. W § 8 uchyla się ust 5 i 6.
 6. W § 8 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 7 nowym: „W dzienniku elektronicznym spóźnienia, nieobecności i usprawiedliwienia zaznacza się w odpowiednich rubrykach. Usprawiedliwienia zaznacza wyłącznie wychowawca danej klasy”.
 7. W § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „W Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się bieżące oceny wg skali procentowej:

1.      stopień bardzo dobry - od 90% do 100%;

2.      stopień dobry - od 75% do 89%;

3.      stopień dostateczny - od 55% do 74%;

4.      stopień dopuszczający - od 45% do 54%;

5.      stopień niedostateczny - od 0% do 44%; ”.

 1. W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.
 2. W § 9 ust. 2 pkt 1 zastępuje się wyrazy „ Prace klasowe przechowuje się przez okres dwóch lat w gabinecie przedmiotowym” wyrazami „Prace klasowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu”.
 3. W § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”.
 4. W § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu”.
 5. W § 11 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „PSO (Przedmiotowy System Oceniania) jest dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz gabinecie dyrektora szkoły”.
 6. W § 17 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
 7. W § 17 ust. 9 po wyrazie „szkoły” dodaje się przecinek i wyrazy „w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

            Remigiusz Podstawczuk

 

   Przewodniczący Rady Pedagogicznej