Aneks nr 2 do WSO Szkoły Podstawowej

 

 

Uchwała nr 9/2015

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Aneks Nr 2

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 4 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom”.
 2. W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom”.
 3. W § 6 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 4. W § 6  zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 6. W § 8 uchyla się ust 5 i 6.
 7. W § 8 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 7 nowym: „W dzienniku elektronicznym spóźnienia, nieobecności i usprawiedliwienia zaznacza się w odpowiednich rubrykach. Usprawiedliwienia zaznacza wyłącznie wychowawca danej klasy”.
 8. W § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „W Szkole Podstawowej nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się bieżące oceny wg skali procentowej:

1.      stopień bardzo dobry - od 90% do 100%;

2.      stopień dobry - od 75% do 89%;

3.      stopień dostateczny - od 55% do 74%;

4.      stopień dopuszczający - od 45% do 54%;

5.      stopień niedostateczny - od 0% do 44%; ”.

 1.  W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.
 2. W § 9 ust. 2 pkt 1 zastępuje się wyrazy „ Prace klasowe przechowuje się przez okres dwóch lat w gabinecie przedmiotowym” wyrazami „Prace klasowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu”.
 3. W § 11 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „PSO (Przedmiotowy System Oceniania) jest dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)         u nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz w gabinecie dyrektora szkoły”.
 4. W § 12 ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi”.
 5. W § 17 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
 6. W § 17 ust. 9 po wyrazie „szkoły” dodaje się przecinek i wyrazy „w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami”.
 7. W § 18 ust. 5 zmienia brzmienie: „Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas”.
 8. W § 18 ust. 6 zmienia brzmienie: „W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 

                     Remigiusz Podstawczuk

             Przewodniczący Rady Pedagogicznej