Aneks nr 2 do WSO

 

Aneks Nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I. Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w  Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w brzmieniu:

1.      W § 3 ust. 2 zmienia się dotychczasowy zapis na nowy w brzmieniu:

„Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (w terminie do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów):

a)      o przyjętych w szkole warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)      o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c)      o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d)     o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny)”.

2.      W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„ Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

3.      W § 6 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

„4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego”.

„5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”.

„6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

4.      W § 13 ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się zauważaną przez uczniów, opiekuna projektu oraz innych nauczycieli inicjatywą, jest liderem wszystkich działań  projektu, z zaangażowaniem publicznie przedstawia jego rezultaty, wzorowo współpracuje z innymi uczniami”.

5.      W § 13 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się dużym zaangażowaniem, bardzo dobrze wywiązuje się z realizacji zaplanowanych działań, współdziała z innymi uczniami przy publicznym przedstawieniu jego rezultatów”.

6.      W § 13 ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w realizacji projektu edukacyjnego wykonuje wszystkie przyjęte działania, uchyla się jednak od publicznego przedstawienia jego rezultatów, mają miejsce przypadki nieterminowego wykonania zadań, potrafi współpracować z innymi uczniami”.

7.      W § 13 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. w realizacji projektu edukacyjnego  nie wywiązuje się terminowo ze wszystkich powierzonych mu zadań, wskutek czego opiekun jest zmuszony przekazać ich realizację innym uczniom, niechętnie współpracuje z innymi uczniami”.

8.      W § 13 ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się lekceważącym stosunkiem do powierzonych mu zadań, które wykonuje niedbale i nieterminowo bądź nie wykonuje ich wcale, odmawia współpracy z innymi uczniami”.

9.      W § 13 ust. 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w ogóle nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego, podczas spotkań zespołów zadaniowych dopuszcza się zachowań utrudniających jego realizację”. 

10.  W § 16 ust. 4 po wyrazie „muzyki” uchyla się wyraz „techniki” oraz zastępuje się go wyrazami „zajęć artystycznych, zajęć technicznych.

11.  W § 16 ust. 5 dodaje się zdanie pierwsze przed zdaniem dotychczasowym, w brzmieniu: „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

12.  W § 17 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń”.

13.  W § 18 ust. 1 uchyla się końcowy zapis „lub 1b”.

14.  W § 18 ust. 1a zastępuje się wyrazy „po raz drugi” wyrazami „co najmniej dwa razy”.

15.  Uchyla się zapis § 18 ust. 1b.

16.  W § 19 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym:

„1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć”.

17.  W § 19 ust. 2 po wyrazie „informatyki” uchyla się zapis „techniki”, wprowadzając w to miejsce zapis „zajęć technicznych, zajęć artystycznych”.

18.  W § 19 dotychczasowy zapis ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich”.

19.  W § 20 ust. 1, pkt 1 uchyla się zapis w brzmieniu „lub 1b”.

20.  W § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z jego realizacji. W tym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

II. Zapis § 20 ust. 3 obowiązuje od 1 września 2011 r.

 

 

Uzasadnienie: Uchwała Nr 10/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.