Aneks nr 1 do WSO

 

Aneks Nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 12 ust 7Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlondaw Goleniowie wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w brzmieniu:

1.W § 6 ust. 1 wyraz „techniki” zastępuje się wyrazami „zajęć technicznych” a po nich dodaje się po przecinku wyrazy „zajęć artystycznych”.

2.W § 6 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć fakultatywnych do wyboru nauczyciele uczący danego ucznia winni każdorazowo uzgodnić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną”.

3.W § 6 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „Nauczyciel wychowania fizycznego przy ustalaniu klasyfikacyjnej oceny rocznej może wziąć pod uwagę pozaszkolne sukcesy sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym na podstawie zaświadczenia klubu sportowego, w sytuacji zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z obowiązku uczestnictwa w fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego”.

4.W § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w formie blokowej uczeń winien uzyskać ocenę z danego bloku”.

5.W § 9 dodaje się po ust. 6 pkt 1 w brzmieniu: „W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych w formie blokowej jest on obowiązany do zaliczenia tych zajęć na zasadach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia w terminie jednego tygodnia”.

6.W § 9 dodaje się po ust. 6 pkt 2 w brzmieniu: „Niezaliczenie w terminie materiału nauczania realizowanego w formie blokowej skutkuje ustaleniem uczniowi cząstkowej oceny niedostatecznej”.

7.W § 15 zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 5 na nowe: „Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnymwyrazem „uczestniczył/a”. Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga sprzeciwu rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonego w formie pisemnej.

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.