Aneks nr 4 do WSO Gimnazjum

 

 

Uchwała nr 12/2015

 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Aneks Nr 4

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkoły dokonuje się następujących zmian:

  1. W § 16 ust. 7 w pkt. 4 po wyrazie „klasyfikacyjnego” dodaję się wyrazy „wyrażony procentowo”.

 

  1. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 1 w brzmieniu: „Wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje zakres materiału (zestaw wymagań programowych), konsultując je z zespołem przedmiotowym. Zestaw obejmuje swym zakresem treści i umiejętności zrealizowane w gimnazjum na ocenę dopuszczającą. Nauczyciel przekazuje zakres materiału uczniowi i rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Nauczyciel kopię wymagań składa w gabinecie Dyrektora szkoły”.

 

  1. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu: „Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do odbioru zakresu materiału na egzamin poprawkowy u nauczyciela danego przedmiotu i potwierdzenie tego na piśmie”.
  2. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „Czas trwania egzaminu poprawkowego:

1)       część pisemna trwa do 40 minut,

2)       część ustna trwa do 15 minut,

3)       przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 5 minut”.

 

5.       W § 19 ust. 6 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: „Uczeń zdaje egzamin poprawkowy po uzyskaniu łącznie z części pisemnej oraz części ustnej, co najmniej 70 % z punktów możliwych do uzyskania”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

            Remigiusz Podstawczuk

 

   Przewodniczący Rady Pedagogicznej