Projekt programu profilaktyki SP 8

 

 

PROJEKT PROGRAMU PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II. PODSTAWY PRAWNE

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

VII. EWALUACJA

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX. PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

 Pierwszy etap edukacyjny, kiedy dziecko wdraża się do obowiązków szkolnych, stanowi szczególny okres w życiu człowieka. Jest to czas przyzwyczajania się do wykonania pierwszych zadań szkolnych, uczenia się, współdziałania w grupie rówieśniczej oraz codziennego doświadczania oceny własnego zachowania. W tym okresie autorytetem jest nauczyciel, którego polecenia są przyjmowane bez zastrzeżeń. Problemy, z jakimi boryka się dziecko, są raczej zewnętrzne, nie zaś tkwiące w nim samym. Nauczyciel spotyka się często z brakiem podstawowych przyborów szkolnych, nieodrobianiem zadań domowych, wynikającym z braku nadzoru rodziców nad dzieckiem, dużą ruchliwością podopiecznych. Rzadko mają miejsce zachowania niebezpieczne wynikające ze świadomego działania. Nad nielicznymi przejawami agresji fizycznej przeważa nieuświadomiona do końca agresja słowna. 
W drugim etapie edukacyjnym dokonują się w dziecku zmiany. Formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń życiowych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Uczeń starszych klas szkoły podstawowej szuka nowych wzorców osobowych. Pojawiają się przy tym pierwsze, wynikające z czystej ciekawości, zachowania niebezpieczne – próby użycia alkoholu, palenia papierosów, świadoma agresja fizyczna i słowna. Oddziaływania profilaktyczne powinny być zintensyfikowane oraz kontynuowane w gimnazjum.

 

 

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2) Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

3) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

4) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

5) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

6) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8) Ustawa 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 poz 1362 )

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz.1485)

10) Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 )

11) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

12) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

13) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

18)Statut Szkoły Podstawowej  Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

19)Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu profilaktycznego z lat 2010-2015,  spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że:
-w szkole istnieje niewielki problem agresji fizycznej i słownej,

-nieliczne, nieusprawiedliwione nieobecności wynikają z zaniedbań środowiskowych,

-uczniowie spędzają dużo wolnego czasu przed komputerem,

- corocznie zwiększa się liczba uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymagających wsparcia i dostosowania w procesie edukacji,

-istnieje spora grupa dzieci otyłych, których nadwaga wynika z niewłaściwego sposobu odżywiania się.

 

Ponadto nowe akty prawne obligują szkołę do wprowadzenia profilaktyki uzależnień, w związku z nasileniem się zjawiska używania przez dzieci i młodzież dopalaczy i innych używek..

 

IV. CELE  SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

 

1.Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

2.Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.

3.Profilaktyka uzależnień - pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy.

4.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

5. Opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u  których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz używanie nikotyny nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.

2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.

3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne.

4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.

5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

6. Lepsze komunikowanie się, łatwiejsze wyrażanie swoich opinii i przedstawianie swoich racji przez młodzież.

7. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie emocjonalnych problemów okresu szkolnego oraz sposobów ich rozwiązywania.

8. Zwiększenie komfortu nauki wśród uczniów borykających się z problemami w procesie edukacji.

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 TABELKA

Cel

Obszary działań

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

I. Tworzenie pozytywnych relacji, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

1.Integracja

klasowa i szkolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zajęcia integracyjne w klasach 0 i I.

 

2.Impreza ,,Pasowanie na pierwszoklasistę’

 

3.Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców

 ( Dzień Matki, Babci, Dziadka, Ojca).

 

4.Wyjazdy do kin , teatru na basen.

    

5.Uroczystości szkolne (według Planu Organizacji Szkoły)

 

6.Zajęcia według planu wychowawcy.

7.Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym. Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły , środowiska.

 

Wychowawcy

Dyrekcja

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Trenowanie umiejętności asertywnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze na temat potrzeby stosowania asertywnego zachowania.

 

2.Pogadanka z pedagogiem o asertywności.

 

3.Odgrywanie scenek dramowych w ramach zajęć.

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

3.Pomoc uczniom w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.

1.Rozmowa z uczniami na temat rozpoznawania i ujawniania uczuć i emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

 

2.Trening zastępowania agresji dla uczniów szczególnie tego potrzebujących.

 

3.Organizowanie lekcji na temat zasad savoir-vivre’u

 

4.Uświadomienie uczniom skutków prawnych związanych z występowaniem agresji.

 

5.Zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.

 

6.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły (monitoring).

 

7.Pogadanka na lekcjach na temat udzielania pierwszej pomocy, telefonów alarmowych w sytuacjach zagrożenia życia.

 

8.Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań klasowych-zapoznanie z prawną odpowiedzialnością rodziców za popełnione czyny przez ich dzieci.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Dyrekcja

 

 

 

Zaproszeni goście(policjant, strażnik miejski)

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście (policjant, strażnik miejski

 

 

II. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.

1.Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze promujące lokalne ośrodki kultury, sportu i rozrywki.

 

2. Warsztaty/lekcje wychowawcze n.t. organizowania czasu ( np. umiejętne dysponowanie czasem; Internet- pożeracz czasu )

 

3.Organizowanie wycieczek klasowych do kina i teatru.

 

4.Zaczęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

5.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach sportowych i kołach zainteresowań w szkole i poza nią ( Dzień Sportu w szkole).

 

6.Spotkania z ciekawymi ludźmi realizującymi swoje pasje i zainteresowania

 

7.Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia poprzez:

-gazetki ścienne

-filmy profilaktyczne

-akcje plakatowe

-wolontariat

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Psycholog

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Samorząd Szkolny

 

 

 

 

 

2.Propagowanie zdrowego odżywiania się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Uświadamianie uczniom konieczności dbania o:

-higienę osobistą

-higienę pracy umysłowej

-aktywny wypoczynek

-higienę w okresie dojrzewania.

1.Ukazanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców żywieniowych.

 

2.Pogadanki na temat właściwego odżywiania się i wartości odżywczych produktów w ramach godzin wychowawczych.

Ukazanie szkodliwości napojów energetyzujacych.

 

3.Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków w ramach zajęć:

-przygotowanie soków i kanapek,

-wykonanie sałatek

-udział w zajęciach kulinarnych.

 

4.Zaproszenie na lekcję wychowawczą  osób związanych z żywieniem i leczeniem otyłości.

 

5.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach szkolnych rozwijających prawidłowe nawyki żywieniowe(  konkursy plastyczne, przygotowywanie ciast przez rodziców).

 

6.Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z nadmierną otyłością.

 

1.Pogadanki na lekcjach (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny).

 

2.Spotkania z pielęgniarką (filmy , konkursy, kontrola czystości głowy za zgodą rodziców)

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

Pielęgniarka szkolna

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście( lekarz, dietetyczka, pielęgniarka)

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

 

 

 

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście

Pedagog

Psycholog

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pielęgniarka

III. Profilaktyka uzależnień.

1.Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (anonimowa ankieta).

 

2.Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

 

3.Akcje na terenie szkoły:

-ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania dopalaczy.

 

4.Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring).

 

5.Spotkanie uczniów klas IV-VI z zaproszonymi gośćmi na temat skutków uzależnień.

 

 

6.Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowania dzieci, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele (biologia,wdż)

 

 

 

 

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

 

 

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Zaproszeni goście (Sanepid, policjant, lekarz, terapeuta)

 

Wychowawca

Zaproszeni goście

 

 

 

 

 

 

 

2.Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu

 

2.Omówienie świadomego korzystania z komputera, smartfona i omówienie zasad posługiwania się nimi na terenie szkoły.

 

3.Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

 

4.Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań klasowych. Dostarczenie adresów i telefonów osób i instytucji zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży.

 

 

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciel informatyki

 

j.w.

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel informatyki

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście

IV. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

1.Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Przeprowadzenie wywiadu na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów.

 

2.Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem. Wpływ nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach.

 

3.Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach.

 

4.Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów.

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

 

 

V. Opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u  których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.

 

 

 

1.Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania (pomoc koleżeńska, konsultacje u nauczycieli).

 

2.Zajecia szkolne wspierające rozwój (,,Akademia Umysłu’’, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, zajęcia logopedyczne).

 

3. Opracowanie metod wspomagania dla uczniów drugorocznych
i promowanych warunkowo.

 

4. Opracowanie metod wspomagania uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Wychowawcy

Rodzice

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Pedagog

Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

 

 

 

1.Indywidualne rozmowy wychowawców z rodzicami i uczniami.

2.Pomoc materialna ( bezpłatne obiady, darmowe podręczniki i wyprawki szkolne,  wolontariat, współpraca z Fundacją na Rzecz Pomocy Dzieciom, współpraca z Radą Rodziców).

 

Wychowawcy

 

 

Pedagog

Samorząd Szkolny

Wychowawcy

Rada Rodziców

Dyrekcja 

Fundacja

 

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W przypadku:

1.       Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku):

-        Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga,

-        Zabezpieczyć narkotyk,

-        Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję, w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu.

 

2.       Zauważenia u ucznia środka odurzającego:

            –   Natychmiast wezwać rodziców,

-        Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę,

-        Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia),

-        Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań,

-        Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających uczniom,

-        W porozumieniu z dyrektorem wezwać policję, aby zabezpieczyć narkotyk.

3.       Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia:

-        Nie pozostawiać go samego,

-        Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

-        Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań oraz podjęcia działań w kierunku pomocy dziecku,

-        W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999,112).

4.       Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających:

-        Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie),

-        Wezwać pogotowie (tel. 999,112) przez osoby trzecie,

-        Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami.

5.       Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki:

-        Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora,

-        Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą,

-        Umówić spotkanie „trójkąta” (rodzic, wychowawca, pedagog), zlecić wykonanie badań ,

-        Nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję (w stosunku do innych uczniów).