Projekt programu wychowawczego Gimnazjum nr 4

 

 

Projekt Programu Wychowawczego

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY .

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 48 ust.1, art.. 53 ust. 3, art. 72 ust.1.

2. Ustawa o Systemie Oświaty art. 1,4, 5, 22, 33, 34a, 40 oraz 54 ust. 2 pkt 1 lit. a

3. Karta Nauczyciela art. 6 oraz 64 ust. 2 pkt. 3.

4.Konwencja o prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r nr 120 poz 526 , 527 z późn. zm )

5. Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002r.

6. Rozporządzenie MEN z dn.23 grudnia 2008r.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ). 

10. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zmian w zakresie regulacji dotyczących środków spożywczych oraz żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

12. Statut Szkoły Podstawowej  Nr 8  im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 

 

II. MISJA SZKOŁY :

Celem naszej szkoły jest:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

- jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania  w społeczeństwie,

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w szkole,

- budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców,

-  kształtowanie właściwych  postaw prozdrowotnych, społecznych, kulturalnych.

 

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 Celem programu wychowawczego szkoły  jest, aby każdy uczeń kończąc kolejny etap edukacyjny, reprezentował pewne wartości, osiągał wiedzę i umiejętności w określonym zakresie.

Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny- naukę w klasie trzeciej.

Absolwent klasy trzeciej gimnazjum powinien :

- samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje,

-samodzielnie  inicjować różnorodną aktywność : edukacyjną, społeczną,

- traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,

-umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  podglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,

- korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,

-funkcjonować  w  zespole klasowym i poza nim , zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej,

- przewidywać skutki swoich działań i  ponosić konsekwencje swoich czynów,

 - selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodności i przydatność,

- szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,

- znać  ( i w miarę możliwości) stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,

- szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje  swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój.

 

IV . EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Program wychowawczy  poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji  w zależności od zaistniałych potrzeb poprzez:

-  ankiety, wywiady, analizy dokumentacji pracy pielęgniarki i pedagoga, zapisy w e-dzienniku, analizę klasowych planów wychowawczych, pracę zespołu wychowawczego, udział uczniów w konkursach i imprezach.

 

V. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1.  Zdobywanie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywanie trudności wieku dorastania

2. Kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w życiu społecznych szkoły i środowiska.

3. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i tradycji.

 

OBSZARY

ZADANIA

SPOSÓBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE I WSPÓŁPRACUJĄCE

I. Zdobywanie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywanie trudności wieku dorastania.

1. Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowanie prawidłowych relacji miedzy nimi i dziećmi.

1. Prowadzenie pedagogizacji rodziców na temat konfliktów pokoleniowych izagrożeń wieku dorastania- jak rozpoznawać sygnały.

2. Prowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat roli dziecka w rodzinie.

3.Indywidualne spotkania wychowawców klasy i pedagoga, psychologa z rodzicami.

 

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Psycholog

 

2. Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania i kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

1. Zachęcanie do uczestnictwa w lekcjach „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat zagrożeń wieku dojrzewania (środki odurzające, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od używek i Internetu, ryzyko związane z przedwczesną inicjacją seksualną).

3. Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji na temat bezpieczeństwa i higieny życia.

4. Akcje plakatowe na terenie szkoły na tematy  prozdrowotne.

5. Branie udziału w różnych formach zawodów sportowych.

6.Udział uczniów w konferencjach prozdrowotnych organizowanych przez Sanepid.

Wychowawcy

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

Pedagog

 

3. Troska o wszechstronny rozwój  ucznia i rozwijanie jego dociekliwości poznawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Pomoc w wyborze dalszej drogi rozwoju.

1. Zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

2. Zachęcanie młodzieży do organizowania i brania udziału w imprezach szkolnych.

3. Zachęcanie uczniów do brania udziału w kołach zainteresowań w szkole i poza nią.

4. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, kuratoryjnych ( Najlepszy Historyk, Najlepszy Geograf, Poliglota, konkurs geopolityczny).

5. Dzień Chemii.

6 . Dzień Wyróżnień.

 

1. Współpraca z PUP w zakresie doradztwa zawodowego, testów predyspozycji zawodowych, lokalnego rynku pracy

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

Dyrekcja, organ prowadzący, Rada Rodziców

 

 

 

Nauczyciel wos

 

 

4. Kształtowanie rozwoju moralnego, samoświadomości uczniów oraz umiejętności kulturalnego życia w grupie i społeczeństwie.

1. Przeprowadzenie serii lekcji wychowawczych na tematy kształtujące rozwój moralny, etykę, asertywność, radzenie sobie z agresją i autoagresją oraz wpływu mechanizmów psychologicznych, środowiskowych na życie młodzieży i dorosłych.

2. Organizowanie wyjazdów integracyjnych.

3. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych i klasowych.

4. Eksponowanie  pozytywnych przykładów z literatury i filmów młodzieżowych  idei współdziałania i koleżeństwa.

5. Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

6. Praca nad projektem gimnazjalnym i uczestnictwo w Dniu Projektów Gimnazjalnych.

7. Zapoznanie uczniów z grożącymi im konsekwencjami prawnymi za określone działania, np. przemoc w Internecie, używanie środków odurzających, korzystanie z  zabronionych treści w Internecie.

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Psycholog

 

Koordynator DPG

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

5. Podejmowanie działań na rzecz potrzebujących.

1. Koleżeńska pomoc w nauce.

2.Udział w akcjach charytatywnych ( zbiórki żywności dla zwierząt, zabawek, plastikowych nakrętek, zbiórki pieniędzy na Fundację na Rzecz Pomocy, Edukacji i Rozwoju Dzieci).

3.Działalność wolontariatu szkolnego.

 

Opiekun SU

Wychowawcy

Pedagog

Samorząd Uczniowski

uczniowie

II. Kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w życiu społecznych szkoły i środowiska.

1. Tworzenie tradycji szkoły i jej charakteru.

1. Pasowanie pierwszoklasistów- „chrzest gimnazjalistów”.

2. Organizowanie klasowych i szkolnych uroczystości.

3. Obchody święta patrona szkoły.

4. Pożegnanie przez klasy II starszych uczniów.

5. Udział w wyborach do SU.

6. Pełnienie przez uczniów ról społecznych w klasie i szkole.

7. Wyrażenie własnej opinii na temat pracy szkoły – ankiety.

8. Tworzenie klasowych kontraktów wychowawczych.

9. Godne reprezentowanie szkoły  w konkursach i zawodach.

Dyrektor/

wicedyrektor

 

Wychowawcy

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Opiekun SU

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

2. Podkreślanie roli środowiska społeczno- przyrodniczego w rozwoju człowieka.

1. Wystawy plakatów, rysunków ukazujące walory środowiska.

2. Spotkania z przedstawicielami leśników, policji, straży.

3. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

4. Zbiórka zużytych baterii.

 

Wychowawcy

Opiekun SU

Pedagog

Nauczyciel plastyki

III. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i tradycji.

1. Zapoznanie uczniów z historią regionu i wpajanie szacunku dla niego.

1. Zwiedzanie okolicznych zabytków architektury i przyrody.

2. Spotkania z osobami zasłużonymi dla lokalnego środowiska.

3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat związków z regionem.

4. Branie udziału w szkolnych, miejskich i gminnych uroczystościach patriotycznych.

5. Wskazywanie związków Pomorza Zachodniego z Polską na przestrzeni dziejów.

Wychowawcy

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

2. Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla odmiennych kultur, religii, poglądów i niepełnosprawności.

1. Poznanie innych kultur i religii naszego regionu.

2. Wskazywanie podobieństw w innych kulturach i religiach. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat postawy tolerancji i szacunku dla odmiennych kultur, religii, poglądów i niepełnosprawności. 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele przedmiotowi

Pedagog

 

VI. DZIAŁANIA  OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

1.       RADA PEDAGOGICZNA:

 

a.      NAUCZYCIELE:

-        Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,

-        Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,

-        Współpracują z pedagogiem szkolnym i instytucjami takimi jak: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, OPS, PCPR, sąd rodzinny,

-        Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

-         Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

-         Reagują i zgłaszają do pedagoga  przejawy niedostosowania społecznego u dzieci,

-        Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania,

-        Realizują program wychowawczy i program profilaktyczny,

-        Doskonalą się zawodowo.

 

b.      WYCHOWAWCY

-        Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,

-        Wychowawcy prowadzą pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy,

-        Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności,

-        Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

-        Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

-        W miarę możliwości poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

-         Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,

-        Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,

-        Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

 

2.        PEDAGOG SZKOLNY:

-        Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły,

-        Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych,

-        Propaguje treści i programy profilaktyczne,

-        Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,

-        Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych,

-        Odpowiada za pedagogizację rodziców,

-        Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

-        W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, OPS, Komenda Powiatowa Policji, PCPR, Sanepid, sąd rodzinny, itp.

 

3. DYREKCJA

-  Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

-  Współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

- Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

- Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach pedagogicznych.

 

4. RODZICE:

 

- Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,

- Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

- Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,

- Stanowią wzór osobowy dla dziecka,

- Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

 

5. RADA RODZICÓW

- Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

- Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzeniu programu wychowawczego szkoły,

- Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

-  Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły .

6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

- Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

- Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

- Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

-Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy szkoły,                          - Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,                                                    - Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

VII. TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-III GIMNAZJUM.

 

KLASA I

 

 

Temat lekcji

Zakres treści

Uczeń:

1.

Moje miejsce pracy-szkoła i klasa

·         Zna Statut szkoły,WSO,regulaminy

·         Wybiera samorząd klasowy

2.

Kim byłem, kim jestem, kim będę? Czyli moja rola w społeczeństwie

 

·         Zabiera głos w dyskusji

·         Dostrzega swoje wady i zalety

·         Buduje poczucie własnej wartości

·         Przedstawia problemy dotyczące wieku dojrzewania i je analizuje

 

3.

Świat przeciw nam, my przeciw światu, czy może  my przeciw samym sobie?

·         Dostrzega skutki  sposobu życia na zmiany zdrowotne i powstawanie tzw. chorób cywilizacyjnych

·         Zna ważniejsze i najczęściej powtarzające się obecnie choroby ( wady wzroku, alergie, skrzywienia kręgosłupa, cukrzyca)

·         Zna ryzyko związane z tymi chorobami i wie, jak reagować w różnych sytuacjach

4.

Kochaj, nie zabijaj (się). Przyczyny i rodzaje uzależnień

·         Buduje wiedzę na temat negatywnych skutków uzależnień

·         Wie w jaki sposób należy przeciwstawiać się nałogom

 

5.

E-papierosy-popularna używka wśród młodzieży

·         Wie, że e-papierosy uzależniają

·         Wie, że jest używką

·         Poznaje skutki ,,palenia”

6.

Nie chcę mieć dymu zamiast płuc, czyli o skutkach palenia tytoniu

·         Zna skutki palenia papierosów

 

7.

Śmierć na wyciągnięcie ręki-dopalacze w akcji

·         Rozumie śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie niosą za sobą dopalacze

·         Jest odporny na zachęty spróbowania tego typu substancji

8

ALKOHOL

·         Rozumie, że alkohol jest substancją uzależniającą i  szkodliwą dla zdrowia

·         Jest odporny na zachęty spróbowania tego typu substancji

 

9.

,,(…) mówię nie, gdy myślę nie(…)”. Kilka słów o asertywności

·         Wie czym jest asertywność,

·         Odróżnia asertywność od niegrzecznych zachowań

·         Stara się wprowadzić postawy asertywne do swojego życia

10.

Czy zostanę hamburgerem?! Jestem tym, co jem, czyli o sposobach zdrowego odżywiania się

·         Zna zasady zdrowego stylu życia i prawidłowej diety,

·         Przedstawia swoje pomysły na zdrowy styl życia

11.

Agresja rodzi agresję. Jak sobie z nią radzić?

·         Zna przyczyny powstawania agresji

·         Wypracowuje metody radzenia sobie z agresją własną i innych

 

12.

Ja-obywatel Rzeczpospolitej Szkolnej

·         Analizuje swoje zachowanie w szkole

·         Proponuje ,w jaki sposób mógłby działać na rzecz szkoły

13.

Chcesz czystości, zachowaj ją sam!

·         Wie, jak należy dbać o środowisko

·         Zachowuje porządek na swoim stanowisku pracy

 

14.

Lokalny patriotyzm, czyli co wiem o swoim regionie

·         Opowiada legendy związane z Pomorzem Zachodnim

·         Potrafi wymienić zabytki regionalne

·         Zna historię regionu

·         Promuje lokalne środki kultury, sportu i rozrywki

15.

Tolerancyjny nie znaczy obojętny!

·         Wyjaśnia termin tolerancja

·         Odróżnia postawę tolerancyjną od obojętnej

·         Akceptuje prawo do odmienności(póki ta nie szkodzi innym)

 

16.

Jesteśmy mistrzami savouir-vivru

·         Zna zasady poprawnego zachowania się w miejscach publicznych

17.

Wszyscy jesteśmy ludźmi, czyli o sposobach postrzegania niepełnosprawności

·         Rozumie czym jest niepełnosprawność

·         Szanuje osoby niepełnosprawne

·         Stara się w( miarę swoich możliwości) pomagać osobom niepełnosprawnym

18.

Jak mądrze i ostrożnie zawierać nowe przyjaźnie na wakacjach.

 

·         Rozumie, że należy być ostrożnym w nawiązywaniu nowych znajomości

·         Zna podstawowe mechanizmy działania sekt

·         Wie, jakie zagrożenia wiążą się z uleganiem nowo poznanym znajomym

·         Wie, jakie zagrożenia wiążą się z nawiązywaniem znajomości w Internecie

 

KLASA II

 

Temat lekcji

Zakres treści

Uczeń:

1.

Znam zasady i się do nich stosuję

·         Zna Statut szkoły, WSO, regulaminy

·         Wybiera samorząd klasowy

2.

„V – nie zabijaj!”. Czy potrafię dbać o siebie?

·         Charakteryzuje choroby XXI wieku takie jak :narkomania, AIDS, alkoholizm, anoreksja, bulimia

·         Szuka przyczyn takiego stanu rzeczy

·         Wie, że nałogi są ogromnym zagrożeniem

3.

Jesteś piękny bez względu na to, co mówią inni

·         Zna przyczyny i skutki chorób takich jak anoreksja i bulimia

·         Akceptuje siebie

·         Buduje poczucie własnej wartości

4.

Internet- rzecz potrzebna, rzecz przydatna, rzecz niebezpieczna

·         Podaje przykłady pozytywnych stron korzystania z Internetu

·         Rozumie zagrożenia czające się w Internecie

·         Unika stron dla siebie niebezpiecznych(np.: pornograficznych)

5.

Najmodniejsza z mód to zdrowy styl życia

·         Propaguje aktywne spędzanie wolnego czasu,

·         Podaje własne przepisy na zdrowy posiłek,

·         Wspólnie z klasą przygotowuje zdrowy poczęstunek

6.

Uwaga problem! wagary

·         Zdaje sobie sprawę z konsekwencji wagarowania

·         Tłumaczy, dlaczego wagarowanie nie jest wyjściem z sytuacji

7.

Szukając drogi od siebie ... do siebie

·         Buduje hierarchię wartości

·         Wie, czym jest asertywność i moralność

8.

Problem to szansa dokonania zmiany

·         Ćwiczy umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

·         Pozwala sobie pomóc

9.

Traktuję innych tak, jak chciałbym być traktowany, czyli o codziennej kulturze

·         Zachowuje się kulturalnie w stosunku do innych,

·         Nie prowokuje niepotrzebnych kłótni i problemów

·         Nie budzi kontrowersji swoim zachowaniem i wyglądem

10.

Uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja  kontra otwartość, empatia, wrażliwość.

·         Dostrzega problem odmienności(fizycznej, religijnej, kulturowej)

·         Akceptuje odmienność, która nie zagraża innym

11.

Jestem z Polakiem i jestem z tego dumny

·         Buduje poczucie tożsamości narodowej i regionalnej

·         Zna historię Polski i regionu

·         Komentuje aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne

12.

Cudów nie ma, czyli o technice pracy umysłowej

·         Zna podstawowe techniki uczenia się i poprawiania koncentracji

·         Wie, że na sukces trzeba zapracować

13.

Moda czy ja – jak pozostać sobą wśród różnych mód

·         Rozumie mechanizmy, jakie mogą kierować życiem młodego człowieka,

·         Stara się nie myśleć pod dyktando innych,

·         Nie stara się naśladować innych,

·         Akceptuje siebie

·         Umie podejmować samodzielne decyzje

14.

Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka

·         Charakteryzuje wartości

·         Ocenia ich rolę

 

15.

Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna

·         Bierze głos w dyskusji

·         Podaje przykłady dojrzałych zachowań

 

KLASA III

 

Temat lekcji

Zakres treści

Uczeń:

1.

Praca jako jedna z głównych znaczących więzi społeczno - organizacyjnych i międzyludzkich

·         Tworzy wizję swojej przyszłości,

·         Stara się precyzować wartości życiowe

·         Zna zasady pracy zespołowej

·         Współdziała z innymi na terenie szkoły i poza nią

·         Wie, czym jest lojalność wobec grupy

2.

Zagrożenia człowieka współczesnego: terroryzm, agresja, konsumpcja, komercja, stres, samotność, demoralizacja, bieda i ubóstwo, bezrobocie

·         Tworzy listę skutków poszczególnych zagrożeń

·         Stara się znaleźć środki zaradcze

3.

"Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?" O odpowiedzialności w stosunkach z płcią odmienną

·         Rozmawia o swoich uczuciach,

·         Jest odpowiedzialny i potrafi zachować się w niejednoznacznych sytuacjach

4.

Nauka jest treningiem a wiedza nagrodą, czyli jak uczyć się chętnie i efektywnie

·         Poznaje techniki efektywnego uczenia się

·         Dba o własny rozwój umysłowy

·         Rozumie, że bez wykształcenia może mu się wiele rzeczy nie udać

5.

Jestem wyjątkowy, nie muszę tego udowadniać poprzez ćpanie

·         Jest odporny na namowy ,,spróbowania” narkotyków

·         Unika zagrożeń związanych z uzależnieniami

·         Zna zasady zdrowego stylu życia

·         Kształtuje postawy asertywne

6.

Gdzie należy szukać autorytetów?

·         Wymienia osoby będące dla  niego autorytetem i wyjaśnia dlaczego

7.

Czy chcemy utonąć w śmieciach i oddychać przez maskę? Problem ochrony środowiska

·         Troszczy się o swoje otoczenie

·         Zna zasady podstawowej ochrony środowiska

8.

To tylko jedno piwo… kilka słów o alkoholizmie

·         Zna zagrożenia płynące z nałogu

·         Rozumie,że alkohol zmienia percepcję

·         Wie, ze alkohol może doprowadzić do tragedii

·         Dyskutuje o kierowcach prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu oraz o innych nieodpowiedzialnych zachowaniach

9.

Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

·         Wie, że każdy człowiek ma prawo do własnego zdania

·         Rozumie,że nie może obrażać i poniżać innych ludzi

·         Uznaje, że nie ma prawa publikować żadnych informacji na temat drugie osoby bez jej wyraźnej zgody

·         Wie, że nie może nikogo do niczego zmusić

·         Dba o godność i dobre imię innego człowieka

10.

(nie)właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem

·         Omawia problem agresji i autoagresji

·         Proponuje sposoby rozwiązywania problemów bez robienia krzywdy sobie i innym

11.

Śmierć rozmowy, czyli o wszechobecnym internecie

·         Zauważa problem zaniku komunikacji

·         Analizuje, dlaczego tak się dzieje

13.

Sumienie-jedyna rzecz, która odróżnia nas od zwierząt

·         Wie, czym jest sumienie

·         Zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego zachowania

·         Dostrzega różnice między dobrem a złem nawet w niejednoznacznej sytuacji

14.

Zanim język powie, niech pomyśli głowa- rola wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi

·         Unika stosowania wulgaryzmów

·         Zdaje sobie sprawę z niejasności, jakie mogą wyniknąć z niezrozumienia danej wypowiedzi

15.

Pamiętam, skąd pochodzę

·         Kształtuje postawy patriotyczne