Projekt programu profilaktyki SP 8

 

 

PROJEKT PROGRAMU PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II. PODSTAWY PRAWNE

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

VII. EWALUACJA

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX. PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

 Pierwszy etap edukacyjny, kiedy dziecko wdraża się do obowiązków szkolnych, stanowi szczególny okres w życiu człowieka. Jest to czas przyzwyczajania się do wykonania pierwszych zadań szkolnych, uczenia się, współdziałania w grupie rówieśniczej oraz codziennego doświadczania oceny własnego zachowania. W tym okresie autorytetem jest nauczyciel, którego polecenia są przyjmowane bez zastrzeżeń. Problemy, z jakimi boryka się dziecko, są raczej zewnętrzne, nie zaś tkwiące w nim samym. Nauczyciel spotyka się często z brakiem podstawowych przyborów szkolnych, nieodrobianiem zadań domowych, wynikającym z braku nadzoru rodziców nad dzieckiem, dużą ruchliwością podopiecznych. Rzadko mają miejsce zachowania niebezpieczne wynikające ze świadomego działania. Nad nielicznymi przejawami agresji fizycznej przeważa nieuświadomiona do końca agresja słowna. 
W drugim etapie edukacyjnym dokonują się w dziecku zmiany. Formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń życiowych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Uczeń starszych klas szkoły podstawowej szuka nowych wzorców osobowych. Pojawiają się przy tym pierwsze, wynikające z czystej ciekawości, zachowania niebezpieczne – próby użycia alkoholu, palenia papierosów, świadoma agresja fizyczna i słowna. Oddziaływania profilaktyczne powinny być zintensyfikowane oraz kontynuowane w gimnazjum.

 

 

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2) Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

3) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

4) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

5) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

6) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8) Ustawa 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 poz 1362 )

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz.1485)

10) Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 )

11) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

12) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

13) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

18)Statut Szkoły Podstawowej  Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

19)Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu profilaktycznego z lat 2010-2015,  spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że:
-w szkole istnieje niewielki problem agresji fizycznej i słownej,

-nieliczne, nieusprawiedliwione nieobecności wynikają z zaniedbań środowiskowych,

-uczniowie spędzają dużo wolnego czasu przed komputerem,

- corocznie zwiększa się liczba uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymagających wsparcia i dostosowania w procesie edukacji,

-istnieje spora grupa dzieci otyłych, których nadwaga wynika z niewłaściwego sposobu odżywiania się.

 

Ponadto nowe akty prawne obligują szkołę do wprowadzenia profilaktyki uzależnień, w związku z nasileniem się zjawiska używania przez dzieci i młodzież dopalaczy i innych używek..

 

IV. CELE  SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

 

1.Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

2.Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.

3.Profilaktyka uzależnień - pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy.

4.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

5. Opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u  których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz używanie nikotyny nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.

2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.

3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne.

4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.

5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

6. Lepsze komunikowanie się, łatwiejsze wyrażanie swoich opinii i przedstawianie swoich racji przez młodzież.

7. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie emocjonalnych problemów okresu szkolnego oraz sposobów ich rozwiązywania.

8. Zwiększenie komfortu nauki wśród uczniów borykających się z problemami w procesie edukacji.

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 TABELKA

Cel

Obszary działań

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

I. Tworzenie pozytywnych relacji, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

1.Integracja

klasowa i szkolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zajęcia integracyjne w klasach 0 i I.

 

2.Impreza ,,Pasowanie na pierwszoklasistę’

 

3.Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców

 ( Dzień Matki, Babci, Dziadka, Ojca).

 

4.Wyjazdy do kin , teatru na basen.

    

5.Uroczystości szkolne (według Planu Organizacji Szkoły)

 

6.Zajęcia według planu wychowawcy.

7.Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym. Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły , środowiska.

 

Wychowawcy

Dyrekcja

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Trenowanie umiejętności asertywnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze na temat potrzeby stosowania asertywnego zachowania.

 

2.Pogadanka z pedagogiem o asertywności.

 

3.Odgrywanie scenek dramowych w ramach zajęć.

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

3.Pomoc uczniom w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.

1.Rozmowa z uczniami na temat rozpoznawania i ujawniania uczuć i emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

 

2.Trening zastępowania agresji dla uczniów szczególnie tego potrzebujących.

 

3.Organizowanie lekcji na temat zasad savoir-vivre’u

 

4.Uświadomienie uczniom skutków prawnych związanych z występowaniem agresji.

 

5.Zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.

 

6.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły (monitoring).

 

7.Pogadanka na lekcjach na temat udzielania pierwszej pomocy, telefonów alarmowych w sytuacjach zagrożenia życia.

 

8.Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań klasowych-zapoznanie z prawną odpowiedzialnością rodziców za popełnione czyny przez ich dzieci.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Dyrekcja

 

 

 

Zaproszeni goście(policjant, strażnik miejski)

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście (policjant, strażnik miejski

 

 

II. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.

1.Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze promujące lokalne ośrodki kultury, sportu i rozrywki.

 

2. Warsztaty/lekcje wychowawcze n.t. organizowania czasu ( np. umiejętne dysponowanie czasem; Internet- pożeracz czasu )

 

3.Organizowanie wycieczek klasowych do kina i teatru.

 

4.Zaczęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

5.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach sportowych i kołach zainteresowań w szkole i poza nią ( Dzień Sportu w szkole).

 

6.Spotkania z ciekawymi ludźmi realizującymi swoje pasje i zainteresowania

 

7.Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia poprzez:

-gazetki ścienne

-filmy profilaktyczne

-akcje plakatowe

-wolontariat

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Psycholog

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Samorząd Szkolny

 

 

 

 

 

2.Propagowanie zdrowego odżywiania się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Uświadamianie uczniom konieczności dbania o:

-higienę osobistą

-higienę pracy umysłowej

-aktywny wypoczynek

-higienę w okresie dojrzewania.

1.Ukazanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców żywieniowych.

 

2.Pogadanki na temat właściwego odżywiania się i wartości odżywczych produktów w ramach godzin wychowawczych.

Ukazanie szkodliwości napojów energetyzujacych.

 

3.Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków w ramach zajęć:

-przygotowanie soków i kanapek,

-wykonanie sałatek

-udział w zajęciach kulinarnych.

 

4.Zaproszenie na lekcję wychowawczą  osób związanych z żywieniem i leczeniem otyłości.

 

5.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach szkolnych rozwijających prawidłowe nawyki żywieniowe(  konkursy plastyczne, przygotowywanie ciast przez rodziców).

 

6.Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z nadmierną otyłością.

 

1.Pogadanki na lekcjach (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny).

 

2.Spotkania z pielęgniarką (filmy , konkursy, kontrola czystości głowy za zgodą rodziców)

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

Pielęgniarka szkolna

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście( lekarz, dietetyczka, pielęgniarka)

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

 

 

 

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście

Pedagog

Psycholog

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pielęgniarka

III. Profilaktyka uzależnień.

1.Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (anonimowa ankieta).

 

2.Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

 

3.Akcje na terenie szkoły:

-ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania dopalaczy.

 

4.Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring).

 

5.Spotkanie uczniów klas IV-VI z zaproszonymi gośćmi na temat skutków uzależnień.

 

 

6.Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowania dzieci, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele (biologia,wdż)

 

 

 

 

Nauczyciele

Samorząd Szkolny

 

 

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Zaproszeni goście (Sanepid, policjant, lekarz, terapeuta)

 

Wychowawca

Zaproszeni goście

 

 

 

 

 

 

 

2.Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu

 

2.Omówienie świadomego korzystania z komputera, smartfona i omówienie zasad posługiwania się nimi na terenie szkoły.

 

3.Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

 

4.Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań klasowych. Dostarczenie adresów i telefonów osób i instytucji zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży.

 

 

Wychowawcy

Pedagog

Nauczyciel informatyki

 

j.w.

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel informatyki

 

Wychowawcy

Zaproszeni goście

IV. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

1.Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Przeprowadzenie wywiadu na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów.

 

2.Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem. Wpływ nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach.

 

3.Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach.

 

4.Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów.

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

 

 

V. Opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u  których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.

 

 

 

1.Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania (pomoc koleżeńska, konsultacje u nauczycieli).

 

2.Zajecia szkolne wspierające rozwój (,,Akademia Umysłu’’, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, zajęcia logopedyczne).

 

3. Opracowanie metod wspomagania dla uczniów drugorocznych
i promowanych warunkowo.

 

4. Opracowanie metod wspomagania uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Wychowawcy

Rodzice

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Pedagog

Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

 

 

 

1.Indywidualne rozmowy wychowawców z rodzicami i uczniami.

2.Pomoc materialna ( bezpłatne obiady, darmowe podręczniki i wyprawki szkolne,  wolontariat, współpraca z Fundacją na Rzecz Pomocy Dzieciom, współpraca z Radą Rodziców).

 

Wychowawcy

 

 

Pedagog

Samorząd Szkolny

Wychowawcy

Rada Rodziców

Dyrekcja 

Fundacja

 

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W przypadku:

1.       Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku):

-        Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga,

-        Zabezpieczyć narkotyk,

-        Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję, w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu.

 

2.       Zauważenia u ucznia środka odurzającego:

            –   Natychmiast wezwać rodziców,

-        Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę,

-        Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia),

-        Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań,

-        Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających uczniom,

-        W porozumieniu z dyrektorem wezwać policję, aby zabezpieczyć narkotyk.

3.       Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia:

-        Nie pozostawiać go samego,

-        Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

-        Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań oraz podjęcia działań w kierunku pomocy dziecku,

-        W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999,112).

4.       Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających:

-        Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie),

-        Wezwać pogotowie (tel. 999,112) przez osoby trzecie,

-        Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami.

5.       Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki:

-        Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora,

-        Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą,

-        Umówić spotkanie „trójkąta” (rodzic, wychowawca, pedagog), zlecić wykonanie badań ,

-        Nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję (w stosunku do innych uczniów).

 

        

 

 

 

 

Projekt programu profilaktyki Gimnazjum nr 4

 

 

PROJEKT PROGRAMU PROFILAKTYKI

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II. PODSTAWY PRAWNE

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

VII. EWALUACJA

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH – działania dodatkowe.

X. PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. 
Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

2. Wiek 13 – 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych i ryzykownych. Sprzyjają temu częstokroć zmiana szkoły, zmniejszenie nadzoru rodzicielskiego oraz niezauważone przez dorosłych w porę wcześniejsze próby użycia środków niedozwolonych. Gimnazjum, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych.

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)  Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

3) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

4) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

5) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

6) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)  Ustawa 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 poz 1362 )

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz.1485)

10)  Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 )

11) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

12) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

13) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ) 

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

18)Statut Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

19)Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu profilaktycznego z lat 2010-2015,  spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że :
- młodzież sporadycznie pali papierosy i e-papierosy,
- młodzież sporadycznie wagaruje,
- w szkole istnieje niewielki problem agresji słownej i fizycznej, w tym autoagresji.

 

Ponadto nowe akty prawne obligują szkołę do wprowadzenia profilaktyki uzależnień, w związku z nasileniem się zjawiska używania przez młodzież dopalaczy i innych używek.

 

 

IV. CELE  SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

 

1. Doskonaleniu umiejętności porozumiewania się młodzieży w różnych relacjach .

2. Proponowaniu i ukazywaniu młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

3. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

4. Psychoedukacji uczniów w zakresie problemów okresu dorastania.

5.Profilaktyka uzależnień.

6.Wspomaganie uczniów w procesie edukacji.

 

 

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz używanie nikotyny  nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.

2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.

3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne.

4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.

5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

6. Lepsze komunikowanie się, łatwiejsze wyrażanie swoich opinii i przedstawianie swoich racji przez młodzież .

7. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie emocjonalnych problemów okresu dorastania oraz jak sobie z nimi radzić.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Cel

Obszary działań

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

I. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się młodzieży w różnych relacjach.

 

1.Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 

1.Wyjazd integracyjny na początku I kl. gimnazjum.

2.Impreza  pt. „chrzest pierwszoklasisty”.

Wychowawcy

Dyrekcja

Uczniowie klas II  z ich wychowawcami

2.Trenowanie umiejętności asertywnego zachowania się w różnorodnych sytuacjach.

 

1.Lekcje wychowawcze na temat potrzeby stosowania asertywnego zachowania.

2. Pogadanki z pedagogiem o asertywności.

3. Wspólny udział uczniów w imprezach szkolnych i organizowanie ich.

Wychowawcy

 

 

Pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

3.Pomoc uczniom w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze o tematyce zastępowania agresji, radzeniem sobie z autoagresją.

2. Trening zastępowania agresji dla uczniów szczególnie tego potrzebujących.

3. Organizowanie lekcji na temat zasad savoir-vivre’u.

4. Uświadomienie uczniom skutków prawnych związanych z występowaniem agresji.

5.Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły (monitoring).

Wychowawcy

 

 

Pedagog, psycholog

 

Wychowawcy

II. Proponowanie i ukazywanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

1.Wspomaganie profilaktyki uzależnień, zastępowania agresji poprzez wskazywanie alternatywnych form zainteresowań i spędzania wolnego czasu.

1.Lekcje wychowawcze promujące lokalne środki kultury, sportu i rozrywki.

2. Eksponowanie przykładów w literaturze i filmach promujących rozwijanie zainteresowań.

3. Organizowanie wycieczek klasowych turystycznych, do kina, teatru, itp.

4. Warsztaty/lekcje wychowawcze n.t. organizowania czasu ( np. umiejętne dysponowanie czasem; Internet- pożeracz czasu, organizowanie czasu nauki)

5. Organizowanie konkursów szkolnych.

6. Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

7. Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach i zawodach sportowych (mecze nauczyciele kontra uczniowie), Dzień Sportu.

8. Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań w szkole i poza nią.

9. Zachęcanie uczniów do pracy w wolontariacie.

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

III. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

 

 

1.Kształtowanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym.

 

 

 

.

 

 

 

1.Kształtowanie poprzez literaturę piękną wrażliwości uczuciowej i umiejętności kontaktowania się z drugim człowiekiem.

2. Stworzenie młodzieży okazji do publicznego wypowiadania się. Zachęcanie ich do udziału w dyskusji, do otwartego  wypowiadania swoich poglądów.

3. Zwracanie uwagi uczniom w przypadku zaśmiecania mowy ojczystej zapożyczeniami i skrótami z innych języków.

4. Zwracanie uczniom uwagi w przypadku zaśmiecania mowy wulgaryzmami i żargonem. Zachęcanie wyszukiwania prawidłowych wyrażeń.

 Nauczyciele języka polskiego

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

 

IV.  Psychoedukacja uczniów w zakresie problemów okresu dorastania .

1.Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego  innych.

1.Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia poprzez:

- lekcje wychowawcze,

- imprezy sportowe,

- akcje plakatowe.

Wychowawcy

Nauczyciele w-f, WDŻ, biologii,

Samorząd uczniowski

2.Przeciwdziałanie chorobom związanym z obsesyjną dbałością o wygląd (anoreksja, bulimia, depresja, autodestrukcja) lub brakiem akceptacji dla siebie.

 

 

 

 

1.Ukazywanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców wizerunku.

2. Zapoznanie uczniów z mechanizmami rozwoju chorób  (anoreksja, bulimia, tanoreksja itp.) oraz ich wpływem na zdrowie fizyczne, psychiczne i  kontakty z otoczeniem.

3. Przeprowadzenie ankiet dotyczących poziomu samoakceptacji u uczniów ( klasy I, II,III -w pierwszym roku wprowadzenia  programu. Następnie powtarzanie ankiet w przypadku podejrzenia problemów).

4. Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z obsesyjną dbałością o wygląd.

5. Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym. Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Psycholog

 

 

 

3.Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej poprzez opracowanie i realizację tematyki godzin wychowawczych dotyczących AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

2. Współpraca z Sanepidem (konferencje).

3. Zaproszenie na lekcję wychowawczą lekarza , np. ginekologa.

4. Działalność propagandy wizualnej w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS:

  - ulotki,

  - gazetki ścienne, plakaty.

5. Diagnozowanie skali wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS poprzez ankiety.

 

Wychowawcy

Pedagog

Sanepid

Psycholog

4. Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami.

 

 

 

 

 

 

1.Przeprowadzenie ankiet dotyczących przyczyn i skutków stresu.

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat stresu (opracowanie scenariuszy lekcji na temat metod radzenia sobie ze stresem).

 

Wychowawcy

Pedagog

 

V. Profilaktyka uzależnień.

 

1.Zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze dotyczące nikotynizmu, jego szkodliwości i zagrożeniach wynikających z palenia papierosów i e-papierosów.

2.Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie.

3.Podejmowanie działań eliminujących palenie papierosów (przestrzeganie norm i zasad obowią-zujących w szkole - kontrola toalet przez nauczycieli dyżurujących).

3.Przeprowadzanie ankiet na temat  dostępności palenia i poziomu „atrakcyjności” palenia u młodzieży.

4. Włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. " Dzień bez papierosa”, przygotowanie przez uczniów  plakatów i prezentacji na temat szkodliwości palenia.

Wychowawcy

Dyrekcja

Sanepid

 

 

 2. Zapobieganie piciu alkoholu.

 

 

 

 

1.Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu.

2. Zapoznanie uczniów z treścią Uchwały Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000r. „POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE MŁODZIEŻY I ALKOHOLU” (lekcje wychowawcze).

3.Ustalenie norm dotyczących zakazu spożywania alkoholu na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

4.Uczenie umiejętności radzenia z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy.

Wychowawcy

Pedagog

 

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków i dopalaczy.

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (anonimowa ankieta przeprowadzona  wśród uczniów).

2.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji brania narkotyków i dopalaczy:

-ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków,

 - gazetki ścienne z wykorzystaniem plakatów,

- tematyka dotycząca narkomanii realizowana na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy oraz lekcjach biologii i wdż.

3. Spotkania dydaktyczne organizowane przez Sanepid.

4. Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie ( monitoring).

5. Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci; dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

Wychowawcy

Pedagog

 Nauczyciele biologii i WDŻ

 

4. Zapobieganie uzależnieniom od Internetu.

 

 

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu /smartfonu.

2.Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

3. Uświadamianie uczniom, że w Internecie znajdują się treści niesprawdzone, kłamliwe i szkodliwe.

4. Walka z plagiatem.

Wychowawcy

Pedagog

Wszyscy nauczyciele

 

VI. Wspomaganie uczniów w procesie edukacji.

 

 

1.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

 

 

 

1. Przeprowadzenie wywiadu  na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów.

2. Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem. Wpływu nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach.

3. Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów.

4. Indywidualne rozmowy z uczniami  i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów. 

 

 

1.Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania (pomoc koleżeńska, konsultacje u nauczycieli).

 

2. Opracowanie metod wspomagania dla uczniów drugorocznych
i promowanych warunkowo.

3. Opracowanie metod wspomagania uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Uczniowie

 

 

 

Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych.

 

IX. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH – działania dodatkowe.

NAUCZYCIELE

 

1.Podnoszenie kompetencji wychowawczo - profilaktycznych nauczycieli o szkolenia i treningi z zakresu uzależnień.

2.Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).

3.Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).

4.Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

RODZICE

1.Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez pedagogizację na wybrane przez rodziców tematy .

2.Przedstawienie rodzicom informacji na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

4.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

 

 

X.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W przypadku:

1.       Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku):

-        Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga,

-        Zabezpieczyć narkotyk,

-        Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję, w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu.

 

2.       Zauważenia u ucznia środka odurzającego:

            –   Natychmiast wezwać rodziców,

-        Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę,

-        Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia),

-        Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań,

-        Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających uczniom,

-        W porozumieniu z dyrektorem wezwać policję, aby zabezpieczyć narkotyk.

3.       Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia:

-        Nie pozostawiać go samego,

-        Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

-        Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań oraz podjęcia działań w kierunku pomocy dziecku,

-        W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999,112).

4.       Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających:

-        Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie),

-        Wezwać pogotowie (tel. 999,112) przez osoby trzecie,

-        Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami.

5.       Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki:

-        Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora,

-        Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą,

-        Umówić spotkanie „trójkąta” (rodzic, wychowawca, pedagog), zlecić wykonanie badań ,

-        Nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję (w stosunku do innych uczniów).

 

 

Profilaktyka SP

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I.CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II.PODSTAWY PRAWNE

III.DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV.CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V.REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI.OCZEKIWANE EFEKTY

VII.EWALUACJA

VIII.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. I etap edukacyjny, kiedy dziecko wdraża się do obowiązków szkolnych, stanowi szczególny okres wżyciu człowieka. Jest to czas przyzwyczajania do wykonania pierwszych zadań szkolnych, uczenia się współdziałania w grupie rówieśniczej oraz codziennego doświadczania oceny własnego zachowania. W tym okresie autorytetem jest nauczyciel, którego polecenia są przyjmowane bez zastrzeżeń. Problemy, z jakimi boryka się dziecko, są raczej zewnętrzne, nie zaś tkwiące w nim samym. Nauczyciel spotyka się często z brakiem podstawowych przyborów szkolnych, nieodrobieniem zadań domowych, wynikającym z braku nadzoru rodziców nad dzieckiem, dużą ruchliwością podopiecznych. Rzadko mają miejsce zachowania niebezpieczne wynikające ze świadomego działania. Nad nielicznymi przejawami agresji fizycznej przeważa nieuświadomiona do końca agresja słowna.
W II etapie edukacyjnym (zmiana nauczycieli, zwiększenie wymagań) dokonują się w dziecku zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń życiowych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Uczeń starszych klas szkoły podstawowej szuka nowych wzorców osobowych. Pojawiają się przy tym pierwsze, wynikające z czystej ciekawości, zachowania niebezpieczne – próby użycia alkoholu, palenia papierosów, świadoma agresja fizyczna i słowna. Zintensyfikowane winny być oddziaływania profilaktyczne oraz kontynuowane w gimnazjum.

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

4)Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

5)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

6)Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000 - 2005

9)Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

10)Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

11)Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

12)Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

13)Program Wychowawczy

14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych

 

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez wygaszoną Szkołę Podstawową Nr 7 w Goleniowie, spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że
-uczniowie incydentalnie stosują wobec rówieśników przemoc fizyczną,
-uczniowie incydentalnie używają słów nieprzyzwoitych,
-uczniowie mają utrudniony dostęp do środków niedozwolonych i nie stwierdzono przypadków ich użycia,

- nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności wynikają z zaniedbań środowiskowych.

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

1.Przeciwdziałanie ewentualnym próbom użycia środków niedozwolonych (alkohol, nikotyna, narkotyki, w tym dopalacze).

2.Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

3.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

 1. Ukształtowanie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz palenie tytoniu nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.
 2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.
 3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.
 5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w maju każdego roku.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. Dostarczenie ogólnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.
 3. Trening asertywności.
 4. Trening zastępowania agresji.
 5. Podnoszenie świadomości uczniów na temat odpowiedzialności za własne czyny.
 6. Podnoszenie świadomości uczniów na temat praw dziecka i praw człowieka.
 7. Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.
 8. Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Udział w akcji „Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu” (akcja plakatowa w salach lekcyjnych – odpowiedzialni wychowawcy).
  2. Alkohol szkodzi zdrowiu (pogadanki w klasach – odp. wychowawcy klas).
  3. Trening zastępowania agresji (dla wytypowanej grupy uczniów, organizator – pedagog).
  4. Szkolna konferencja na temat szkodliwości środków psychoaktywnych w tym dopalaczy dla uczniów klas II etapu edukacyjnego (organizator – p. Maciej Wasiluk).
  5. Zapoznanie uczniów podczas godzin wychowawczych z prawami dziecka i prawami człowieka (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  6. Wyświetlanie dostępnych filmów profilaktycznych podczas godzin wychowawczych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  7. Organizowanie obozów integracyjnych dla uczniów klas I (odpowiedzialni – wychowawcy).
  8. Zapoznanie uczniów z ich obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły oraz z konsekwencjami za opuszczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o premiowaniu wzorowej frekwencji (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  9. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  10. Prowadzenie godzin wychowawczych na temat zasad savoir – vivre’u (odpowiedzialni – wychowawcy klas).

 

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców.
 2. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczących skutków ewentualnego, nawet nieświadomego użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawienie mechanizmu uzależnienia.
 3. Przedstawienie informacji na temat odpowiedzialności rodziców za popełnione czyny karalne przez ich dzieci.
 4. Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

DZIAŁANIA:

 

1.Organizowanie każdego roku konferencji dla rodziców (wspólnej także dla G4) na temat zagrożeń wynikających z użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawianie mechanizmów uzależnienia oraz na temat odpowiedzialności rodziców za popełnione czyny karalne przez ich dzieci - prelegenci zewnętrzni (organizator – dyrektor szkoły).

2.Pogadanki zwiększające kompetencje rodziców w zakresie rozpoznawania zagrożeń wynikających z pierwszych prób użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, tytoniu oraz niekontrolowanego czasu użytkowania komputera (podczas zebrań klasowych zgodnie z planem pedagogizacji rodziców).

3.Przekazanie rodzicom podczas zebrań klasowych pełnej informacji teleadresowych instytucji udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni: pedagog i wychowawcy klas).

4.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

5.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

6.Przedstawienie rodzicom bibliografii dostępnych w Bibliotece Miejskiej w Goleniowie pozycji książkowych wspomagających proces wychowawczy (odpowiedzialni – pedagog oraz wychowawcy klas).

7.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów wychowawczych (indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem).

 

         

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Poznawanie uczniów oraz ich stosunku do środków niedozwolonych oraz siłowego sposobu rozwiązywania problemów.
 2. Uaktualnienie informacji na temat pierwszych prób użycia środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków (w tym dopalaczy), mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom.
 4. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności dzieci i nieletnich za czyny karalne.

 

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej zwiększające kompetencje w zakresie dostrzegania zagrożeń związanych z użyciem przez uczniów środków niedozwolonych(odpowiedzialny – dyrektor szkoły).
  2. Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).
  3. Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).
  4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

         

IX.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są zawarte w odrębnym dokumencie obowiązującym dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie, Spółka z o.o.

 

 

Program profilaktyki został przyjęty do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25 listopada 2010 r.

 

Profilaktyka Gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I.CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II.PODSTAWY PRAWNE

III.DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV.CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V.REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI.OCZEKIWANE EFEKTY

VII.EWALUACJA

VIII.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka.
Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

2. Wiek 13 – 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych i ryzykownych. Sprzyjają temu częstokroć zmiana szkoły, zmniejszenie nadzoru rodzicielskiego oraz niezauważone przez dorosłych w porę wcześniejsze próby użycia środków niedozwolonych.Gimnazjum, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych.

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

4)Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

5)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

6)Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000 - 2005

9)Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

10)Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

11)Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

12)Statut Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

13)Program Wychowawczy

14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych

 

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez wygaszone Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że
-młodzież sporadycznie pali papierosy,
-młodzież sporadycznie wagaruje,
-młodzież ma utrudniony dostęp do środków niedozwolonych (alkoholu, środków odurzających, w tym dopalaczy),
- w szkole istnieje niewielki problem agresji słownej i fizycznej.

 

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

1.Przeciwdziałanie ewentualnym uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki, w tym dopalacze).

2.Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

3.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

 1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz palenie tytoniu nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.
 2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.
 3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.
 5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w maju każdego roku.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.
 3. Trening asertywności.
 4. Trening zastępowania agresji.
 5. Podnoszenie świadomości uczniów na temat odpowiedzialności za własne czyny.
 6. Podnoszenie świadomości uczniów na temat praw dziecka i praw człowieka.
 7. Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.
 8. Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Udział w akcji „Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu” (akcja plakatowa na korytarzach szkoły – odp. Nauczyciel biologii, pogadanki w klasach – odpowiedzialni wychowawcy).
  2. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (akcja plakatowa – odpowiedzialny nauczyciel biologii).
  3. Udział w kampanii z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS (akcja plakatowa – odpowiedzialny nauczyciel biologii, lekcje wychowawcze – wychowawcy klas)
  4. Trening zastępowania agresji (dla wytypowanej grupy uczniów, organizator – pedagog).
  5. Szkolna konferencja na temat szkodliwości środków psychoaktywnych w tym dopalaczy (organizator – p. Maciej Wasiluk).
  6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Prokuratury, Sądu, lekarzami (godziny wychowawcze, odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  7. Zapoznanie uczniów podczas godzin wychowawczych z prawami dziecka i prawami człowieka (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  8. Wyświetlanie dostępnych filmów profilaktycznych podczas godzin wychowawczych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  9. Organizowanie obozów integracyjnych dla uczniów klas I (odpowiedzialni – wychowawcy).
  10. Zapoznanie uczniów z ich obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły oraz z konsekwencjami za opuszczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o premiowaniu wzorowej frekwencji (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  11. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  12. Organizowanie lekcji wychowawczych na temat zasad savoir – vivre’u (odpowiedzialni – wychowawcy klas).

 

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców.
 2. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczących skutków ewentualnego użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawienie mechanizmu uzależnienia.
 3. Przedstawienie rodzicom informacji na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne.
 4. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnień.
 5. Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

DZIAŁANIA:

 

1.Organizowanie każdego dla rodziców roku konferencji na temat zagrożeń wynikających z użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawianie mechanizmów uzależnienia oraz na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne - prelegenci zewnętrzni (organizator – dyrektor szkoły).

2.Pogadanki zwiększające kompetencje rodziców w zakresie rozpoznawania u dzieci zagrożeń uzależnieniem od środków psychoaktywnych, tytoniu, komputerów (podczas zebrań klasowych zgodnie z planem pedagogizacji rodziców).

3.Przekazanie rodzicom podczas zebrań klasowych pełnej informacji teleadresowych instytucji udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni: pedagog i wychowawcy klas).

4.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

5.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

6.Przedstawienie rodzicom bibliografii dostępnych w Bibliotece Miejskiej w Goleniowie pozycji książkowych wspomagających proces wychowawczy (odpowiedzialni – pedagog oraz wychowawcy klas).

7.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów wychowawczych (indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem).

 

         

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Poznawanie uczniów oraz ich stosunku do środków psychoaktywnych i siłowego sposobu rozwiązywania problemów.
 2. Uaktualnienie informacji na temat używania środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków (w tym dopalaczy), mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom.
 4. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.

 

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej zwiększające kompetencje w zakresie dostrzegania zagrożeń związanych z użyciem przez uczniów środków niedozwolonych(odpowiedzialny – dyrektor szkoły).
  2. Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).
  3. Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).
  4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

         

IX.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są zawarte w odrębnym dokumencie obowiązującym dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie, Spółka z o.o.

 

 

Program profilaktyki został przyjęty do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25 listopada 2010 r.