Zasady rekrutacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym

 

Zasady Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie
na rok szkolny 2018/2019

§ 1. Podstawa prawna:

1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 29 listopada 2017 r. poz. 2198 z poźn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 20 marca 2017 r. poz 586),

3.     Zarządzenie  Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego     i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.     Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do  Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

2.     O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1.     W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

 

2.     Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a.     podaje informację o warunkach rekrutacji,

b.     przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

c.     ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

d.     ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

e.     sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3.     Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 4. Dokumenty

1.     Wymagane:

a.     Wniosek wydrukowany ze strony internetowej szkoły bądź pobrany z sekretariatu szkoły, o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

b.     Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum. Na każdej stronie kopii winna być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2.     W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:

a.     oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

b.     Karta zdrowia.

c.     2 fotografie.

d.     Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

3.     Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)

a.     zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b.     zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),

§  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

§  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

§  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

§  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

§  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

c.     Dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

d.     Dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

e.     Oświadczenia, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

f.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

 

§ 5. Zasady ogólne rekrutacji

1.     Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

2.     Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

3.     We wniosku:

a.     kandydat określa profil klasy, do której się ubiega,

b.     każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego oddziału lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

c.     jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

d.     kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do danego oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

4.     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów.

5.     Kandydat umieszczony na liście przyjętych składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6.     Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.

7.     Warunkiem przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

8.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum (w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc).

9.     Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

10.  O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

11.  Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3  - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

12.  Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do szkoły.

13.  Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.

14.  O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

15.  W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.

16.  Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 20 miejsc.

17.  W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.

18.  W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

1.     kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,

2.     kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością w rodzinie,

3.     kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4.     sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

§ 7. Zasady punktacji

1.     Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:

§  18 punktów - stopień celujący

§  17 punktów - stopień bardzo dobry

§  14 punktów - stopień dobry

§  8 punktów - stopień dostateczny

§  2 punkty - stopień dopuszczający.

 

Klasa

Przedmioty realizowane 
wg podstawy rozszerzonej

Przedmioty zaliczane w 2018/2019 r.
do punktacji ogólnej

I A
Matematyczno – informatyczna

matematyka, informatyka, język angielski/język niemiecki

j. polski, matematyka, informatyka
j. angielski

I B
Biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, język angielski/ język niemiecki

j. polski, matematyka, 
biologia, chemia

 

1.     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

2.     Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b.     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c.     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d.     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

§  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

§  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e.     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§  międzynarodowym – 4 punkty,

§  krajowym – 3 punkty,

§  wojewódzkim – 2 punkty,

§  powiatowym – 1 punkt.

f.      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

3.     Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad:

szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

o   języka polskiego,

o   historii i wiedzy o społeczeństwie,

o   matematyki,

o   przedmiotów przyrodniczych

o   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a.     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

                  celującym – 20 punktów,

                  bardzo dobrym – 18 punktów,

                  dobrym – 13 punktów,

                  dostatecznym – 8 punktów,

                  dopuszczającym – 2 punkty;

b.     historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

                  celującym – 20 punktów,

                  bardzo dobrym – 18 punktów,

                  dobrym – 13 punktów,

                  dostatecznym – 8 punktów,

                  dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c.     biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

                   celującym – 20 punktów,

                  bardzo dobrym – 18 punktów,

                  dobrym – 13 punktów,

                  dostatecznym – 8 punktów,

                  dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d.     języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

                  celującym – 20 punktów,

                  bardzo dobrym – 18 punktów,

                  dobrym – 13 punktów,

                  dostatecznym – 8 punktów,

                  dopuszczającym – 2 punkty.

      W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.      Goleniów, dnia 26 lutego 2018 r.                                                           Dyrektor Szkoły